Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Paměťová karta podniku do digitálního tachografu

Paměťová karta vozidla, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem. Paměťová karta se vydává na dobu 5 let a žádost o její výměnu se přijímá nejdříve 2 měsíce před koncem platnosti stávající karty.

Právní úprava

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799

Související právní předpisy

  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele. Pokud vyřízení bude zajišťovat jiná osoba, pak zplnomocnění k zastupování.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004,
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jaké doklady je nutné předložit

  • žádost
  • doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu, atd. nebo jejich ověřené kopie
  • stávající paměťová karta do DT - jedná-li se o výměnu

Převzetí paměťové karty

Paměťovou kartu podniku přebírá jednatel nebo podnikající osoba osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 004 nebo ke stažení www.mesto.luhacovice.eu/3797

Vzor žádosti: Žádost o vydání paměťové karty podniku (vozidla)

Pravidla nakládání s paměťovou kartou podniku (vozidla) v systému Digitální tachograf

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 700 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

15 dnů

Poslední aktualizace

27.09.2023

Nahoru