Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Paměťová karta podniku do digitálního tachografu

Paměťová karta vozidla, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem. Paměťová karta se vydává na dobu 5 let a žádost o její výměnu se přijímá nejdříve 2 měsíce před koncem platnosti stávající karty.

Právní úprava

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799

Související právní předpisy

  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele. Pokud vyřízení bude zajišťovat jiná osoba, pak zplnomocnění k zastupování.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jaké doklady je nutné předložit

  • žádost
  • doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu, atd. nebo jejich ověřené kopie
  • stávající paměťová karta do DT - jedná-li se o výměnu

Převzetí paměťové karty

Paměťovou kartu podniku přebírá jednatel nebo podnikající osoba osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 002 nebo ke stažení www.mesto.luhacovice.eu/3797

Vzor žádosti: Žádost o vydání paměťové karty podniku (vozidla)

Pravidla nakládání s paměťovou kartou podniku (vozidla) v systému Digitální tachograf

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 700 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

15 dnů

Poslední aktualizace

01.04.2021

Nahoru