Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Paměťová karta servisu do digitálního tachografu

Paměťová karta servisu slouží pouze pro osoby autorizované příslušnými orgány a je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů. Ke kartě je přidělen PIN, je to personální karta. Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu na jedno pověřené pracoviště, která je vydaná na jeho jméno. Zároveň nesmí v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 vlastnit paměťovou kartu vozidla. Karta se vydává na dobu 1 roku.

Právní úprava

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů provádí a která je držitelem „Certifikátu" nebo „Osvědčení" vydaného Českým metrologickým institutem podle zvláštního právního předpisu.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu nebo na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností a to dle místa sídla firmy nebo dle místa činnosti žadatele (tj. místo, kde osoba činnost technika vykonává)

Jaké doklady je nutné předložit

  • žádost
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu, atd. nebo jejich ověřené kopie
  • zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty, předložení kopie platného „Osvědčení" či „Certifikátů" o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut).
  • stávající paměťová karta do DT - jedná-li se o výměnu

Převzetí paměťové karty

Paměťovou kartu si musí žadatel převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 004 nebo ke stažení www.mesto.luhacovice.eu/3797

Vzor žádosti: Žádost o vydání paměťové karty servisu (dílny)

Pravidla nakládání s paměťovou kartou servisu (dílny) v systému Digitální tachograf

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 700 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

15 dnů

Poslední aktualizace

27.09.2023

Nahoru