Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Poplatek ze psů

Základní informace k životní situaci - Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa – fyzická osoba, která je Luhačovicích přihlášena k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo má sídlo na územní města Luhačovice a dále fyzická osoba s ohlášením místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince:

  • kterému byl povolen trvalý pobyt,
  • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Povinností poplatníka je oznámit správci poplatku vznik/ zánik poplatkové povinnosti písemně nebo ústně do protokolu. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy začalo držení psa, nebo v den ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Informace k platbám získáte na tel.: 577 197 437 (e-mail: mikulcova@luhacovice.eu) nebo na tel: 577 197 436 (e-mail: vebrova@luhacovice.eu).

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 5/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel psa,  který  má hlášen trvalý pobyt v Luhačovicích nebo zde má sídlo. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území Luhačovic.

Na kterém pracovišti  lze jednat

Městský úřad Luhačovice, finanční odbor, nám. 28.října 543

Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
  • Oznámení o zániku poplatkové povinnosti ze psů
  • Při osvobození od poplatku nutné předložit doklady prokazující osvobození (např. průkaz ZTP/P ...)

Potřebné formuláře

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

poplatek lze uhradit:

  • hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Poslední aktualizace

05.02.2021

 

Nahoru