Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci - Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. Vydávají se dva typy mezinárodních řidičských průkazu podle úmluvy o silničním provozu a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy. Mezinárodní ŘP neopravňuje k řízení vozidel na území ČR.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o silničním provozu z Vídně (1968), Úmluva o silničním provozu ze Ženevy (1949)

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost se podává osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- stávající řidičský průkaz,

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- 1 x fotografie o rozměrech 3,50 x 4,50 cm

Převzetí řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

vzor žádosti

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 50 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Zpravidla na počkání

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru