Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Změna, odnětí, zrušení registrace k provozování autoškoly

Právní úprava

  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzikou osobou způsobilou k právním úkonům

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 301,
Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Žádost
  • Občanský průkaz
  • Doklady osvědčující změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti vydání registrace k provozování autoškoly

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti není zákonem stanoven, ale musí obsahovat:

a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo osoby, je-li žadatelem právnická osoba nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li

žadatelem fyzická osoba

b) specifikaci změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti vydání registrace k provozování autoškoly

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Změna rozsahu registrace - správní poplatek 1.000 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Ostatní změny – bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

do 30 dnů

Poznámka

Příslušným úřadem pro vyřízení žádosti je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa provozovny žadatele.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne ve věci odnětí registrace k provozování autoškoly, jestliže provozovatel autoškoly:

a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené zákonem č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo na jeho základě
b) neplní podmínky stanovené v registraci k provozování autoškoly
c) přestal splňovat podmínky v § 2 odst. 2 zákona č. 247/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů
d) požádal o odnětí registrace k provozování autoškoly

O registraci k provozování autoškoly může provozovatel, kterému byla tato registrace odejmuta dle výše uvedených bodů a) nebo b) znovu požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností nejdříve po uplynutí 3 let od rozhodnutí o odnětí registrace k provozování autoškoly.

Registrace k provozování autoškoly pozbývá platnosti dnem:

a) zániku právnické osoby, která je držitelem registrace k provozování autoškoly
b) zánik živnostenského oprávnění v případě úmrtí fyzické osoby, která je držitelem registrace k provozování autoškoly
c) kdy rozhodnutí o odnětí registrace k provozování autoškoly nabylo právní moci

Poslední aktualizace

24.09.2020

Nahoru