Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města ve volebním období 2018-2022

Stanislav Duháň

 

Stanislav Duháň
stanaduhan@gmail.com

Tomáš Holub

 

Tomáš Holub
tomasholub@jhbelektro.cz 

Mgr. Mgr. Přemysl Janík

 

Mgr. Mgr. Přemysl Janík
premek.janik@seznam.cz 

Robert Kolařík

 

Robert Kolařík
robert.kolarik@post.cz 

Radomil Kop

 

Radomil Kop
r.kop@centrum.cz 

Mgr. Roman Lebloch

 

Mgr. Roman Lebloch
lebloch@zsluhacovice.cz 

Ing. Marian Ležák

 

Ing. Marian Ležák
starosta města
lezak@luhacovice.eu 
marian.lezak@email.cz 

Mgr. Dalibor Liška

 

Mgr. Dalibor Liška
dalibor.liska@gmail.com 

Bc. Jana Malaníková

 

Bc. Jana Malaníková
malanikova.jana@seznam.cz 

Mgr. Kamil Malota

 

Mgr. Kamil Malota
malotakamil@icloud.com 

Josef Michálek

 

Josef Michálek
mfabien@email.cz 

Mgr. Marek Nesázal

 

Mgr. Marek Nesázal
marek@nesazal.cz 

Mgr. Marcela Pazderová

 

Mgr. Marcela Pazderová
marcela.honajzrova@seznam.cz 

Ing. Martin Plášek

 

Ing. Martin Plášek
m.plasek@frystak.cz 

Mgr. Lenka Semelová, DiS

 

Mgr. Lenka Semelová, DiS
lenkasemelova@email.cz 

Monika Slováková

 

Monika Slováková
monikaslovakova@email.cz 

Ondřej Suchánek

 

Ondřej Suchánek
ondrej.suchanek@luhacovice.org 

Ing. Jiří Šůstek

 

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta města
sustek@luhacovice.eu 

Bc. Eva Tomalová

 

Mgr. Eva Tomalová
ddm@ddmluhacovice.cz 

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

 

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.
jiri.zicha@gmail.com  

Ing. Marek Žmolík

 

Ing. Marek Žmolík
marek.zmolik@centrum.cz 
   

 

 Jednací řád Zastupitelstva města Luhačovice 2018-2022

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce se přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva se v obcích nad 3 000 do 10 000 obyvatel stanoví v rozmezí 11 až 25.

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Pravomoc zastupitelstva obce

 Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

 1. schvalovat program rozvoje obce,
 2. schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
 3. zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 4. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 5. rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 6. delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 7. navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 8. vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 9. rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 10. navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 11. určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 12. zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 13. volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 14. stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 15. zřizovat a zrušovat obecní policii,
 16. rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 17. rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 18. udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 19. stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 20. rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
 21. rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis ,
 22. plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

 1. nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 2. poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 3. poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 4. uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je obec společníkem,
 5. peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 6. vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
 7. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 8. dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 9. postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 10. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
 11. zastavení nemovitých věcí,
 12. vydání komunálních dluhopisů.
Nahoru