Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města ve volebním období 2022-2026

Stanislav Duháň

 

Stanislav Duháň
Občanská demokratická strana
stanaduhan@gmail.com

Ing. Karel Gergela

 

Ing. Karel Gergela
PRO Luhačovice
karelgergela@seznam.cz

Mgr. Patrik Hetmer

 

Mgr. Patrik Hetmer
PRO Luhačovice
patrik.hektak@post.cz

Mgr. Mgr. Přemysl Janík

 

Mgr. Mgr. Přemysl Janík
KDU-ČSL
premek.janik@seznam.cz

Robert Kolařík

 

Robert Kolařík
NEZÁVISLÍ
robert.kolarik@post.cz

Radim Kopunec

 

Radim Kopunec
PRO Luhačovice
radim.kopunec@seznam.cz

Bc. Michal Kubela

 

Bc. Michal Kubela
KDU-ČSL
m.kubela@seznam.cz

Mgr. Roman Lebloch

 

Mgr. Roman Lebloch
PŘÍSAHA
lebloch@zsluhacovice.cz

starosta města Luhačovice Ing. Marian Ležák

Ing. Marian Ležák
PRO Luhačovice
starosta města
lezak@luhacovice.eu

místostarosta města Luhačovice Daniel Mejzlík

Daniel Mejzlík
PRO Luhačovice
místostarosta města
mejzlik@luhacovice.eu

Josef Michálek

 

Josef Michálek
PRO Luhačovice
mfabien@email.cz 

Mgr. Marek Nesázal

 

Mgr. Marek Nesázal
PRO Luhačovice
marek@nesazal.cz 

Ing. Martin Plášek

 

Ing. Martin Plášek
NEZÁVISLÍ
m.plasek@frystak.cz

Mgr. Markéta Prouzová

 

Mgr. Markéta Prouzová
KDU-ČSL
3mp@email.cz

MUDr. David Rumpík, Ph.D.

 

MUDr. David Rumpík, Ph.D.
PRO Luhačovice
david.rumpik@ivfzlin.cz

Mgr. Lenka Semelová, DiS

 

Mgr. Lenka Semelová, DiS
KDU-ČSL
lenkasemelova@email.cz

Monika Slováková

 

Monika Slováková
Občanská demokratická strana
monikaslovakova@email.cz

Tomáš Smejkal

 

Tomáš Smejkal
PRO Luhačovice
t.s.98@email.cz

Mgr. Eva Tomalová

 

Mgr. Eva Tomalová
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
svc@svcluhacovice.cz

Adéla Vitteková

 

Adéla Vitteková
PRO Luhačovice
adelavittekova@gmail.com

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

 

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
jiri.zicha@gmail.com
   
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Luhačovice v roce 2024: (25.01., 29.02., 25.04., 27.06., 26.09., 12.12)

Jednací řád Zastupitelstva města Luhačovice 2022 – 2026

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce se přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva se v obcích nad 3 000 do 10 000 obyvatel stanoví v rozmezí 11 až 25.

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Pravomoc zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

 1. schvalovat program rozvoje obce,
 2. schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
 3. zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 4. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 5. rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 6. delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 7. navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 8. vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 9. rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 10. navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 11. určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 12. zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 13. volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 14. stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 15. zřizovat a zrušovat obecní policii,
 16. rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 17. rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 18. udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 19. stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 20. rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
 21. rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis ,
 22. plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

 1. nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 2. poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 3. poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 4. uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jejíž je obec společníkem,
 5. peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 6. vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
 7. zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 8. dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 9. postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 10. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
 11. zastavení nemovitých věcí,
 12. vydání komunálních dluhopisů.
Nahoru