Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Nejčastější dotazy k měření rychlosti

Základní informace

Ustanovení § 125f zákona o silničním provozu:

odst. 1 - Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 zákona o silničním provozu nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
odst. 2 - Provozovatel vozidla za přestupek odpovídá, pokud:
a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

Ustanovení § 125h zákona o silničním provozu:

odst. 1 - Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku, a
c) porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.
odst. 3 - Určená částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy podle odst. 1.
odst. 6 - Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odst. 3.

Provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá pouze ve dvou případech přesně stanovených zákonem (liberační důvody):

Ustanovení § 125f odst. 6 zákona o silničním provozu:

Provozovatel vozidla za přestupek podle odst. 1 neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku:
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.
Plná moc udělená původním vlastníkem vozidla novému vlastníkovi k provedení přeregistrace vozidla na nového vlastníka a provozovatele, nenahrazuje podání žádosti o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.


V případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá provozovatel vozidla. V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, a to bez ohledu na zavinění.

Nejčastější dotazy

❖ Jak je to s bodovým postihem za přestupek provozovatele vozidla?

Jestliže provozovatel vozidla na základě obdržené výzvy určenou částku v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě uhradí, nejsou mu připisovány žádné body, ani se přestupek nezapisuje do žádné evidence. Nejedná se totiž o správní trest za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla.

❖ Jestliže po obdržení výzvy ve stanovené lhůtě zaplatím určenou částku, budu mít záznam v kartě řidiče?

Ne. V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o správní trest za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Takový přestupek se nezapisuje do žádné evidence. Ustanovení § 125h odstavce 5 zákona o silničním provozu stanoví, že pokud je uhrazená určená částka připsána na účet správního orgánu nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc přestupku odloží. Podmínkou je však připsání určené částky na účet správního orgánu v zákonné 30-ti denní lhůtě ode dne doručení výzvy.

❖ Jak se počítá lhůta splatnosti určené částky?

Počítání lhůt upravuje § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správního řád - lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení; 30. den ode dne doručení již musí být platba připsána na účet správního orgánu, neboť je-li připsána později, vzniká úřadu ze zákona povinnost vrátit platbu plátci. Je však třeba počítat také s tím, že i když si adresát uloženou písemnost (např. na poště) nevyzvedne, písemnost se ze zákona považuje za doručenou 10. dnem ode dne jejího připravení k vyzvednutí (ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu) a začíná běžet 30-ti denní lhůta splatnosti určené částky.

❖ Nemohl jsem si vyzvednout zásilku s výzvou k zaplacení určené částky na poště...

Ustanovení § 24 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, říká, že jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty - nastává tzv. fikce doručení. Při doručování je poštovním doručovatelem oddělena část dodejky, kde je uvedeno poučení ve smyslu ustanovení § 41 správního řádu, které doručovatel po neúspěšném pokusu o doručení písemnosti vloží do poštovní schránky adresáta. Pokud provozovatel svou nepřítomnost v místě bydliště správnímu orgánu řádně doloží a splní všechny podmínky stanovené v § 41 správního řádu, včetně provedení zmeškaného úkonu, je možné, že mu bude zmeškaný úkon prominut (např. dlouhodobý pobyt v zahraničí). To ovšem platí pouze v případě, že provozovatel hodlá věc řešit zaplacením určené částky, anebo má zájem sdělit osobu řidiče. Každá taková žádost se posuzuje podle konkrétních skutkových okolností a není možné paušálně předem konstatovat, za kterých okolností bude žádosti vyhověno a jaké okolnosti mohou způsobit její zamítnutí.

❖ Zaplatil jsem určenou částku až po uplynutí 30-ti denní lhůty, popřípadě mohu ještě zaplatit, i když už doba splatnosti uplynula?

Pokud je určená částka uhrazena po datu splatnosti, správní orgán má zákonnou povinnost ji plátci (provozovateli vozidla) vrátit. Ustanovení § 125h odst. 7 zákona o silničním provozu totiž výslovně stanoví, že pokud je určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.

❖ Jakým způsobem mohu zaplatit určenou částku?

Určenou částku lze zaplatit poukázáním na účet, jehož číslo naleznete v obdržené výzvě, a to bezhotovostním převodem, anebo ji lze uhradit na pokladně MěÚ Luhačovice – při této variantě mějte, prosím, Výzvu sebou pro ověření platby. Při jakémkoli způsobu platby je vždy nezbytné správně uvést variabilní symbol. Pokud bude platba realizována ze zahraničního bankovního účtu, uveďte, prosím, variabilní symbol do poznámky pro příjemce. Všechny údaje potřebné pro platební styk jsou výrazně uvedeny ve výzvě k uhrazení určené částky. Doporučujeme před odesláním platby důkladně zkontrolovat veškeré platební údaje, především číslo účtu a variabilní symbol.

❖ Nechci zaplatit určenou částku, ale mám zájem oznámit řidiče, který vozidlo řídil. Stačí jeho údaje jednoduše zaslat e-mailem?

ANO. Ale aby takové podání bylo možné použít pro účely správního řízení, tedy aby mohl být obviněn z přestupku oznámený řidič vozidla, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, kdy podání musí být do 5-ti dnů potvrzeno v souladu s tímto ustanovením. V opačném případě nelze takové oznámení považovat za podání vysvětlení:

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
(2) Z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která jej činí.
(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě (pozn.: prostřednictvím datové schránky, či za použití uznávaného elektronického podpisu). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
(5) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Ke sdělení údajů řidiče má provozovatel vozidla možnost využít přiloženého formuláře.
Správní orgán závěrem této odpovědi upozorňuje, že sdělení údajů o osobě řidiče, která měla dle provozovatele vozidla v době přestupku vozidlo řídit, rozhodně neznamená, že následně nemůže být s provozovatelem vozidla zahájeno správní řízení pro přestupek podle ustanovení § 125f odstavce 1 zákona o silničním provozu. Může se stát, že správní orgán řízení o přestupku s osobou, která měla vozidlo řídit, nezahájí a věc odloží, případně zahájené řízení zastaví (věc se odloží, pokud správní orgán nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. Řízení o přestupku se zastaví, jestliže správní orgán údajnému řidiči spáchání přestupku neprokáže.) V těchto případech potom správní orgán zahájí správní řízení pro přestupek s provozovatelem vozidla na základě jeho objektivní odpovědnosti.

❖ Jaký správní trest hrozí řidiči?

Pokud bude osoba řidiče jednoznačně zjištěna, správní orgán ve správním řízení uloží tomuto řidiči na základě ustanovení § 125c odst. 5 zákona o silničním provozu:

  • pokutu ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h;
  • pokutu ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více a dále dle ustanovení § 125c odst. 6 písm. c) bod 1 zákona o silničním provozu zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho měsíce až do šesti měsíců v případě, že řidič vozidla přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát;
  • pokutu ve výši 5 000 až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více a dále dle ustanovení § 125c odst. 6 písm. b) zákona o silničním provozu zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 6 měsíců až do jednoho roku.

Porušení pravidel spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 40 km/h je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.
Řidiči vozidla BUDOU připsány body a přestupkové jednání BUDE zaznamenáno do evidenční karty řidiče.

❖ Jaký správní trest hrozí provozovateli vozidla v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?

Jestliže osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli na základě ustanovení § 125c odst. 5 zákona o silničním provozu uložena:

  • pokuta ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h;
  • pokuta ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více;
  • pokuta ve výši 5 000 až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci 40 km/h a více.

Porušení pravidel spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 40 km/h je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.
Provozovateli vozidla NEBUDOU připsány žádné body, NEBUDE mu uložen žádný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a přestupkové jednání NEBUDE zaznamenáno v žádné evidenci.

❖ Mohu se zprostit odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla podle ustanovení § 125h odstavce 1 zákona o silničním provozu?

Ano, avšak výhradně jen v zákonem stanovených případech - liberační důvody vymezuje ustanovení § 125f odstavce 6 zákona o silničním provozu (viz shora - základní informace).

❖ Jakým způsobem mohu oznámit řidiče vozidla?

Provozovatel vozidla spolu s výzvou k uhrazení určené částky obdrží vždy formulář, do kterého má možnost vyplnit veškeré údaje potřebné k určení totožnosti řidiče a následně podepsaný formulář zaslat správnímu orgánu, a to buď prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím své datové schránky, anebo na elektronickou adresu úřadu (e-podatelna@luhacovice.eu). V případě zaslání formuláře na elektronickou adresu úřadu, který není opatřen uznatelným elektronickým podpisem, musí provozovatel své podání do 5 dnů potvrdit v souladu s ustanovením  § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V opačném případě nelze takové oznámení považovat za řádné podání.

❖ Mám k dispozici uznávaný elektronický podpis, mohu oznámení údajů řidiče zaslat elektronicky na e-mailovou adresu některého z pracovníků správního orgánu?

Ne. K takovému podání slouží výlučně elektronická podatelna e-podatelna@luhacovice.eu, neboť e-mailové adresy jednotlivých pracovníků, stejně jako jejich telefonní čísla, slouží k orientační a informativní formě komunikace. Tu ovšem správní řád nezná a nelze ji proto použít pro účely správního řízení.

❖ Jaké údaje k osobě řidiče musím uvést?

Aby mohla být osoba řidiče jednoznačně identifikována, je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození (případně rodné číslo) a adresu trvalého pobytu, eventuálně adresu pro doručování. Na základě oznámených údajů správní orgán vyzve osobu řidiče k podání vysvětlení ve věci.
Z logiky věci vyplývající nelze jako řidiče oznámit právnickou osobu (společnost), ale konkrétní fyzickou osobu.

❖ Co nastane, jestliže řidič, jehož údaje jsem oznámil správnímu orgánu, nebude vyzvedávat poštu, nebude reagovat na výzvy správního orgánu, anebo se ke spáchání přestupku nepřizná?

Pokud řidič bude pro správní orgán nedostupným, nebude reagovat na výzvy, anebo nepřizná, že se předmětného přestupku skutečně dopustil, nebude tedy osoba řidiče jednoznačně určena, správní orgán řízení o přestupku řidiče nezahájí a věc odloží, protože nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě. Následně pak bude zahájeno řízení o přestupku s provozovatelem vozidla na základě jeho objektivní odpovědnosti.

❖ Musím oznámit totožnost řidiče, anebo mám právo nevypovídat?

Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu, adresu pro doručování). Přesto však provozovatel nemusí tyto údaje o osobě řidiče sdělit správnímu orgánu. Pokud údaje řidiče provozovatel sdělí, správní orgán povede řízení o přestupku s osobou řidiče.

❖ Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu.

Ve smyslu § 2 písm. b) zákona o silničním provozu je provozovatelem vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Pokud tedy správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a přestupek tedy nebude možné vyřídit s určitou osobou, odpovídá za přestupek provozovatel vozidla uvedený v registru silničních vozidel, který uloženou pokutu může následně vymáhat po skutečném pachateli přestupku v občanskoprávním řízení.

❖ Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky.

Je třeba správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti a pobytu nájemce. Pokud však správní orgán nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, věc odloží a následně zahájí řízení o přestupku s provozovatelem vozidla, který uloženou pokutu může následně vymáhat po skutečném pachateli přestupku v občanskoprávním řízení (na podkladě např. výpůjční smlouvy).
Nejedná se však o pravidlo, neboť správní orgán hodnotí každý případ samostatně podle konkrétních okolností. I když provozovatel sdělí údaje o osobě řidiče - např. cizince (osoba vzdálená), správní orgán může dojít k závěru, že nelze v dohledné době očekávat, že by bylo reálně možné s označenou osobou zahájit řízení o přestupku, jelikož by to bylo v rozporu s účelem zákona. V takovém případě správní orgán věc odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f zákona o silničním provozu, a to na základě jeho objektivní odpovědnosti.

❖ Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru silničních vozidel. Postačí zaslat kopii kupní smlouvy?

Ne. Jestliže nebude zjištěn skutečný řidič vozidla, který v době spáchání přestupku vozidlo řídil, a přestupek s ním tedy nebude vyřízen, pak za přestupek dle § 125f zákona o silničním provozu odpovídá provozovatel vozidla. To znamená osoba, která je ke dni spáchání přestupku jako provozovatel vozidla evidována v registru silničních vozidel; nikoli fyzický vlastník vozidla, na nějž přešlo vlastnické právo, např. kupní smlouvou, ale nebyl proveden zápis změny provozovatele vozidla. Výjimkou, kdy provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá je situace, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Zde je ovšem nutné zdůraznit, že „pouhá“ plná moc udělená původním vlastníkem vozidla novému vlastníkovi k provedení přeregistrace vozidla na nového vlastníka a provozovatele, nenahrazuje podání žádosti o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Zákon o silničním provozu je v tomto ohledu nekompromisní a v ustanovení § 2 písm. b) jednoznačně stanoví, že provozovatelem je osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

❖ Chci vidět fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.

Kontaktujte příslušného referenta odboru přestupkového, který je ve Výzvě uveden, a domluvte si termín návštěvy. Na základě domluvy je možnost nahlédnout do spisu, případně pořídit si kopii fotografie ze spisu.

 

Zpracoval: Odbor dopravy
Aktualizováno: 03/2023

Nahoru