Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad

1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
5 - Žádost o povoleni k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
7 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům
9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
10 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
11 - Žádost o udělení souhlasu
12 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
13 - Žádost o vyjádření
14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav
16 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povoleni k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
18 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povoleni k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
19 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
20 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje
21 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla
22 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
23 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení vyjímky při použití závadných látek nebo jeho změnu
24 - Žádost o vyjímku z dosahování cílů ochrany vod
25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
26 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (společné územní a stavební řízení)
27 - SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (společný územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru)
28 - OHLÁŠENÍ DOKONČENÉ STAVBY

Státní správa lesů, ochrana ZPF

Žádost ZPF - s odvodem
Žádost ZPF - příloha
Žádost ZPF - s odvodem
Žádost ZPF - příloha

Myslivost, rybářství

Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání rybářského lístku (česká verze)
Žádost o vydání rybářského lístku (anglická verze)

Památková péče

Žádost PP-kulturní památka
Žádost PP-kulturní památka
Žádost PP-objekt v památkové zóně
Žádost PP-objekt v památkové zóně
Žádost PP-kulturní památka-změna užívání
Žádost PP-kulturní památka-změna užívání

Ochrana přírody a krajiny

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - 15 dní předem
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - 15 dní předem
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - krajní nouze
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - krajní nouze
Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o vydání závazného stanoviska pro zásah do významného krajinného prvku
Žádost o vydání závazného stanoviska pro zásah do významného krajinného prvku
Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les - Stavební záměr
Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les - Stavební záměr

Odpady, ochrana ovzduší

Žádost o udělení souhlasu k shromažďování a nakládání s nebezpečnými odpady
Žádost o udělení souhlasu k shromažďování a nakládání s nebezpečnými odpady
Žádost o vydání závazného stanoviska (vyjádření) orgánu odpadového hospodářství
Žádost o vydání závazného stanoviska (vyjádření) orgánu odpadového hospodářství

Nahoru