Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Registrace k provozování autoškoly

Právní úprava

  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzikou osobou způsobilou k právním úkonům

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 301,
Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Žádost
  • Občanský průkaz
  • Doklad osvědčující právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům
  • Platná profesní osvědčení osob, které budou provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění
  • Živnostenský list nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listinu

(poslední 3 doklady předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo v originálech k nahlédnutí)

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti není zákonem stanoven, ale musí obsahovat:

a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo osoby, je-li žadatelem právnická osoba nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba

b) rozsah poskytované výuky a výcviku

c) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat výuku a výcvik

d) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat zdravotnickou přípravu

e) způsob zajištění výcvikových vozidel

f)  popis a umístění autocvičiště nebo jiné cvičné plochy s vyloučením provozu jiných vozidel nebo řidičského trenažéru a adresu a označení výukových a učebních prostor

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 2.000 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

do 60 dnů

Poznámka

Příslušným úřadem pro vyřízení žádosti je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa provozovny žadatele.

Podmínky pro nárok na vydání registrace autoškoly:

  • žadatel je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel
  • žadatel splnil technické podmínky pro provozování autoškoly

Poslední aktualizace

24.09.2020

Nahoru