Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Registrace k provozování autoškoly

Právní úprava

  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Žadatel, který musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou na základě živnostenského oprávnění

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 301,
Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Žádost
  • Občanský průkaz
  • Doklad osvědčující právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům
  • Platná profesní osvědčení osob, které budou provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění
  • Živnostenský list nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listinu

(poslední 3 doklady předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo v originálech k nahlédnutí)

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti není zákonem stanoven, ale musí obsahovat:

a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo osoby, je-li žadatelem právnická osoba nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba

b) rozsah poskytované výuky a výcviku

c) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat výuku a výcvik

d) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat zdravotnickou přípravu

e) způsob zajištění výcvikových vozidel

f)  popis a umístění autocvičiště nebo jiné cvičné plochy s vyloučením provozu jiných vozidel nebo řidičského trenažéru a adresu a označení výukových a učebních prostor

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 2.000 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

do 60 dnů

Poznámka

Příslušným úřadem pro vyřízení žádosti je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa provozovny žadatele.

Podmínky pro nárok na vydání registrace autoškoly:

  • žadatel je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel
  • žadatel splnil technické podmínky pro provozování autoškoly

Poslední aktualizace

22.02.2024

Nahoru