Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Přehled nejdůležitějších předpisů

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Evropská charta místní samosprávy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Nařízení vl. č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 z 27.4.2016 (obecné nařízení k ochraně osobních údajů)
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu … (zákon o ověřování)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
Zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Právní předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na městském úřadě v úředních hodinách na věcně příslušném odboru nebo v kanceláři právníka, 3. patro, dveře č. 310.

Nahoru