Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel

Základní informace k životní situaci - Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 108

Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost

Občanský průkaz

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30  dní

Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel * zařazených do skupiny  řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. Tento doklad se předkládá pouze v případě, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než 3 roky.

Plná moc – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů"

www.mesto.luhacovice.cz/3797

Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů [DOC, 29kB]]

Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů [PDF, 116 kB]

K dispozici v  MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 108 nebo ke stažení zde

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, rozhodnutí je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Poznámka

* Doklad o odborné způsobilosti získá žadatel od autoškoly po přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel před zkušebním komisařem.

Poslední aktualizace

29.6.2011