Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ohlášení živnosti, žádosti o koncesi – fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR

Základní informace:

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
Živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským  zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1, vázané živnosti v příloze č. 2, koncesované živnosti v příloze č. 3 a seznam činností, které náleží do živnosti volné, je uveden v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která dosáhla věku 18-ti let a je plně svéprávná. (Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území).

Co musí žadatel splňovat při ohlášení živnosti resp. podání žádosti o koncesi splňovat:

1. Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou:

   • dosažení věku 18 let,
   • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
   • bezúhonnost.

2. Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. Odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel – fyzická osoba nebo jím ustanovený odpovědný zástupce, který musí zároveň splnit i výše uvedené všeobecné podmínky. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu.

Volná živnost

Žadatel při ohlášení volné živnosti musí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Řemeslná živnost

Žadatel při ohlášení řemeslné živnosti musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti a prokázat odbornou způsobilost, která je pro řemeslné živnosti uvedena v § 21 živnostenského zákona a prokazuje se dokladem nebo doklady o:

   • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
   • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
   • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
   • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních  programů a studijních oborů,
   • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
   • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

   • u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
   • u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
   • u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

   • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
   • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v  příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
   • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
   • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
   • řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,  a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
   • vykonání šestileté praxe v oboru.
Vázaná živnost

Žadatel při ohlášení vázané živnosti musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti a prokázat odbornou způsobilost, která je pro vázané živnosti uvedena v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Koncesovaná živnost

Žadatel při žádosti o koncesi musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti a prokázat odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Jakým způsobem a na který správní orgán se při ohlášení živnosti resp. žádosti o koncesi obrátit:

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (dále jen CRM) osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou) nebo v zastoupení na základě plné moci. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se podává v písemné formě na jednotném registračním formuláři (dále jen JRF).

Kontakt na obecní živnostenský úřad Luhačovice (živnostenský odbor):

Městský úřad Luhačovice
živnostenský odbor
nám. 28. října 543
763 26, Luhačovice

pracoviště živnostenského odboru:
Masarykova 137, Luhačovice, 1. patro

telefonní kontakty

www.luhacovice.eu

elektronická podatelna: e-podatelna@luhacovice.eu

úřední hodiny: pondělí a středa        8:00–12:00 a 12:30–17:00 h
ostatní dny: po dohodě                    8:00–12:00 a 12:30–14:30 h

Formuláře potřebné pro ohlášení živnosti resp. žádosti o koncesi:

Formuláře je možné osobně vyzvednout na Obecním živnostenském úřadě v Luhačovicích nebo jsou včetně příloh ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Fyzická osoba připojí k ohlášení živnosti resp. k žádosti o koncesi, pokud zákon nestanoví jinak,

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona o správních poplatcích.

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje jednající osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

Postup živnostenského úřadu po podání žádosti o koncesi:

Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a současně může řízení přerušit. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě žádosti žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady, živnostenský úřad řízení zastaví. Nesplňuje-li žadatel všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti, nebo pokud trvá překážka provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy, živnostenský úřad žádost o koncesi zamítne. Nedoloží-li zahraniční osoba, které byl vydán výpis pro účely řízení o povolení k pobytu, doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu na území ČR, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku. Stejně tomu tak bude i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu. Živnostenský úřad z předložených dokladů uvedených v § 46 odst. 7 živnostenského zákona (např. dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba své sídlo) vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. V budoucnu pak není podnikatel povinen doklady uložené v živnostenském rejstříku opětovně při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi nebo oznámení změny svých údajů dokládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli. Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce za porušení povinností při provozování živnosti:

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky jsou upraveny v Položce 24 Sazebníku (příloha k zákonu č. 634/2004  Sb., o správních poplatcích) takto: 

Položka 24

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

Další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či o více živností

500

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

Přijetí další žádosti o koncesi

500

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku20

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

50


Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky
   1. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
   2. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
Správní poplatky lze uhradit:
  • na místě v hotovosti,
  • platební kartou na pokladně Městského úřadu Luhačovice, která se nachází na adrese nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba živnostenského odboru.
Lhůty pro vyřízení ohlášení živnosti a žádosti o koncesi:

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. 

Živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Jaké další úkony jsou po žadateli požadovány po vydání živnostenského oprávnění:

Pokud neprovedete následující činnosti prostřednictvím Centrálního registračního místa, které je zřízeno na Obecním živnostenském úřadě, jste povinen:

 • přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu – do 30 dnů od získání koncese nebo živnostenského oprávnění),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájil činnost),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů ode dne zahájení činnosti),
Elektronická služba, kterou lze využít:
 • Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele – informace získáte na www.rzp.cz nebo zde,
 • e-podatelna@luhacovice.eu – podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Související právní předpisy jsou:
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

A četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) – www.mpo.cz

Průvodce živnostenským podnikáním na stránkách MPO.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

vedoucí živnostenského odboru Městského úřadu Luhačovice

Popis byl naposledy aktualizován:

01.09.2020

Nahoru