Ohlášení živnosti, žádosti o koncesi - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR

OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI, ŽÁDOST O KONCESI - FYZICKÁ OSOBA S TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČR

Základní informace:

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským  zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.

Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1, vázané živnosti v příloze č. 2, koncesované živnosti v příloze č. 3 a seznam činností, které náleží do živnosti volné, je uveden v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 Fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která dosáhla věku 18ti let a je plně svéprávná. (Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území).

Co musí žadatel splňovat při ohlášení živnosti resp. podaní žádosti o koncesi splňovat:

1. Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou:

 • dosažení věku 18 let,
 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti  
 • bezúhonnost.

2. Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. Odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel – fyzická osoba nebo jím ustanovený odpovědný zástupce, který musí zároveň splnit i výše uvedené všeobecné podmínky.

Volná živnost

Žadatel při ohlášení volné živnosti musí splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Řemeslná živnost

Žadatel při ohlášení řemeslné živnosti musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti a prokázat odbornou způsobilost, která je pro řemeslné živnosti uvedena v § 21 živnostenského zákona a prokazuje se dokladem o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních  programů a studijních oborů,  
 • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
 • ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

 • u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
 • u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
 • u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

 • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v  příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • řádném ukončení rekvalifikacepro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,  a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 • vykonání šestileté praxe v oboru.

 

Vázaná živnost

Žadatel při ohlášení vázané živnosti musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti a prokázat odbornou způsobilost, která je pro vázané živnosti uvedena v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Koncesovaná živnost

Žadatel při žádosti o koncesi musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti a prokázat odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Postup živnostenského úřadu po podání žádosti o koncesi:

Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a současně může řízení přerušit. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě žádosti žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady, živnostenský úřad řízení zastaví. Nesplňuje-li žadatel všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti, nebo pokud trvá překážka provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese, příslušný

živnostenský úřad žádost o koncesi zamítne. Nedoloží-li zahraniční osoba, které byl vydán výpis pro účely řízení o povolení k pobytu, doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu na území ČR, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, Živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku. Stejně tomu tak bude i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu. Živnostenský úřad z předložených dokladů uvedených v § 46 odst. 7 živnostenského zákona (např. dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba své sídlo) vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. V budoucnu pak není podnikatel povinen doklady uložené v živnostenském rejstříku opětovně při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi nebo oznámení změny svých údajů dokládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli. Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce za porušení povinností při provozování živnosti:

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Jakým způsobem a na který správní orgán se při ohlášení živnosti resp. žádosti o koncesi obrátit:

Podání lze učinit u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (dále jen CRM) osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou) nebo v zastoupení na základě plné moci. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se podává v písemné formě na jednotném registračním formuláři (dále jen JRF).

Kontakt na obecní živnostenský úřad Luhačovice:

Městský úřad Luhačovice
Obecní živnostenský úřad
nám. 28. října 543
763 26, Luhačovice

pracoviště živnostenského úřadu:
Masarykova 137, Luhačovice
tel. 577 197 471, 577 197 474

www.luhacovice.eu

elektronická podatelna: e-podatelna@luhacovice.eu

úřední hodiny: pondělí a středa      8:00–12:00 12:30–17:00 h
ostatní dny: po dohodě                     8:00–12:00 12:30–14:30 h

Formuláře potřebné pro ohlášení živnosti resp. žádosti o koncesi:

Formuláře je možné osobně vyzvednout na Obecním živnostenském úřadě v Luhačovicích nebo jsou včetně příloh ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie,

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle,

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona o správních poplatcích.

Při jednání  na živnostenském  úřadě  prokazuje  jednající  osoba  svoji  totožnost  platným průkazem totožnosti.

 

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky jsou upraveny v Položce 24 Sazebníku (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) takto: 

Položka 24

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

Další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či o více živností

500

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1 000

Přijetí další žádosti o koncesi

500

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku20

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákon

50

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. 

 

Poznámky

 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno. 

 

Správní poplatky lze uhradit:

 • na místě v hotovosti,        
 • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Lhůty pro vyřízení ohlášení živnosti a žádosti o koncesi:

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. 

 Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Jaké další úkony jsou po žadateli požadovány po vydání živnostenského oprávnění:

Pokud neprovedete následující činnosti prostřednictvím Centrálního registračního místa, které je zřízeno na Obecním živnostenském úřadě, jste povinen:

 • přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu - do 30 dnů od získání koncese nebo živnostenského oprávnění),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájil činnost),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů ode dne zahájení činnosti),

Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele – informace získáte na www.rzp.cz,
 • Podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem na e-podatelna@luhacovice.eu

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy jsou:

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 82/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy technického charakteru, které souvisí s druhem provozované živnosti,
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu – www.mpo.cz

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Obecní živnostenský úřad - vedoucí Obecního živnostenského úřadu

Popis byl naposledy aktualizován:

22.08.2018

  

·         platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,

·         bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.