Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Poplatek z pobytu

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Poplatek z pobytu ve stanovené výši je povinen plátce vybrat od poplatníka a odvést městu. Plátce poplatky vybrané od poplatníka odvede správci poplatku nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Současně doloží přehled o výpočtu vybraného poplatku jako součin počtu započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu, a sazby poplatku za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Plátce poplatku je povinen podat ohlášení správci poplatku ve lhůtě do 10 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Stejným způsobem oznámí plátce správci poplatku ukončení této činnosti, a to ve lhůtě do 10 dnů.

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č.1/2021, o místních poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která poskytla úplatný pobyt (plátce).

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543
Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

    • Přihláška (zánik, změna) poplatek z pobytu
    • Přehled – vybraný poplatek z pobytu

Potřebné formuláře a  kde jsou  dispozici

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Místní poplatek a jak lze poplatek hradit

poplatek lze uhradit: 

    • hotově nebo platební kartou na pokladně n MěÚ Luhačovice,
    • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Poslední aktualizace

06.04.2021

Nahoru