Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Město Luhačovice

2. Důvod a způsob založení

Podle čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“), se Česká republika člení na obce, které jsou základní územní samosprávné celky.

Město Luhačovice je obcí, tedy základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvořícím územní celek, který je vymezený hranicemi území města. Město Luhačovice je zároveň veřejnoprávní korporace, která má svůj vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost (ustanovení čl. 100 odst.1 a čl. 101 odst. 3 Ústavy, § 1 a § 2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Město Luhačovice si spravuje své záležitostí samostatně (samostatná působnost),  vedle samosprávy vykonává také tzv. přenesenou působnost, tedy státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony. V souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, vykonává město Luhačovice přenesenou působnost pro daný správní obvod jako obec s rozšířenou působností.

Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení města a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v přenesené působnosti je svěřen věcně příslušným správním úřadům, zejména Krajskému úřadu Zlínského kraje.

Město Luhačovice zajišťuje svou činnost prostřednictvím svých orgánů a organizačních složek, kterými jsou:

    • Zastupitelstvo města
    • Rada města
    • Starosta města
    • Městský úřad Luhačovice
    • Městská policie
    • Městská knihovna

3. Organizační struktura

viz  Organizační schéma
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do městského úřadu. Městský úřad má pro jednotlivé úseky činnosti zřízeny odbory a oddělení.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26  Luhačovice

4.2 Adresa úřadoven pro osobní návštěvu

Městský úřad Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26  Luhačovice

Městský úřad Luhačovice (živnostenský úřad, sociální odbor, odbor životního prostředí)
Masarykova 137
763 26  Luhačovice

Městský úřad Luhačovice (městská knihovna)
Masarykova 350
763 26  Luhačovice

Městský úřad Luhačovice (městská policie)
Nábřeží 971
763 26  Luhačovice

4.3 Úřední hodiny

viz odkaz

4.4 Telefonní čísla

+420 577 197 411 (spojovatelka)
viz kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.mesto.luhacovice.eu/

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26  Luhačovice

Příjem podání na technickém nosiči dat:
    • " disketa 1,44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5")
    • " CD se souborovým systémem ISO9660
    • " USB disk
Povolené formáty příloh: (Přípustné formáty datových zpráv jsou stanoveny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 194/2009 Sb.,  např. formáty:)
      • txt (prostý text)
      • rtf (rich text format)
      • htm, *.html (hypertextový dokument)
      • pdf (portable document format)
      • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
      • doc (dokument Microsoft Word )
      • xls (dokument Microsoft Excel)
      • gif (Graphics Interchange Format)
      • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

Potvrzení o přijetí podání bude zasláno nejpozději následující pracovní den po jeho přijetí.
Příjem datových zpráv, u nichž byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, bude zamítnut.
Na doručení neúplných anebo poškozených dokumentů v analogové podobě nebo dokumentů v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu nebude brán zřetel.

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@luhacovice.eu

4.8 Datová schránka

m35bcw4

5. Případné platby možno poukázat

Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1409197309/0800.
(IBAN: CZ27 0800 0000 0014 0919 7309)

6. IČO

00284165 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

od 1.1.2010 plátce DPH
CZ00284165

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

viz položka Dokumenty

8.2 Rozpočet

viz položka Rozpočet města

9. Žádosti o informace

Město Luhačovice je povinným subjektem poskytujícím informace z výkonu své samostatné i přenesené působnosti. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze poskytnout jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Za poskytnutí informace může být požadována úhrada dle platného sazebníku úhrad, který je zveřejněn v položce 12.

V souladu s výše uvedeným město Luhačovice zveřejňuje zejména:

  • právní předpisy města,
  • usnesení rady města a usnesení zastupitelstva města,
  • rozpočet města na příslušný kalendářní rok,
  • záměry na prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města.

Město Luhačovicezveřejňuje informace:

  • na úřední desce - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, nařízení, rozpočet města, záměry na prodej a pronájem majetku (i na elektronické úřední desce),
  • na informační tabuli,
  • v tisku a sdělovacích prostředcích,
  • na internetových stránkách města www.mesto.luhacovice.eu,
  • na sekretariátu starosty - k nahlédnutí právní předpisy města.

Město Luhačovice přijímá žádosti o informace učiněné:

  • písemně na adrese: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
  • osobně (ústně) na podatelně městského úřadu č. dveří 003 nebo na jednotlivých odborech městského úřadu
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny: e-podatelna@luhacovice.eu se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky města: m35bcw4

Žádosti o informace jsou řešeny postupem podle organizační směrnice č. 5/2021:

5/2021
5/2021

K podání žádosti o informace lze využít formulář:

Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.

10. Příjem podání a podnětů

Podání žádosti, stížnosti, odvolání, návrhu, podnětu či jiného dožádání lze učinit

     • písemně na adresu:
      Městský úřad Luhačovice
      nám. 28. října 543
      763 26  Luhačovice
     • ústně do protokolu nebo písemně
      na podatelně městského úřadu, č. dveří 003
     • prostřednictvím datové schránky města Luhačovice m35bcw4
     • elektronicky – opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: e-podatelna@luhacovice.eu
     • v úředních hodinách přijímají podání také jednotlivé odbory Městského úřadu Luhačovice, kterých se záležitost týká.

Podání jsou vyřizována orgány Města Luhačovice podle věcné příslušnosti k dané záležitosti:

  • podání týkající se správního řízení přijímají a vyřizují jednotlivé odbory Městského úřadu Luhačovice podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zvláštních právních předpisů, které se záležitosti týkají; 
  • informace k postupu při přijímání a vyřizování žádosti o informace jsou zveřejněny vpoložce 9 a položce 12;
  • postup při přijímání a vyřizování stížností v působnosti správního řádu, dalších stížností a petic je upravený organizační směrnicí č. 3/2020;
  • při vyřizování jiných podnětů adresovaných zastupitelstvu, radě a dalším orgánům města Luhačovice se použije zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a přiměřeně postup upravený výše uvedenou organizační směrnicí.

Rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze obdržet v úředních hodinách na jednotlivých věcně příslušných odborech Městského úřadu Luhačovice.

  • Popisy postupů - návody na řešení nejrůznějších životních situací

viz Potřebuji si vyřídit
viz Průvodce životními událostmi
viz Služby veřejné správy

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 viz položka Přehled nejdůležitějších předpisů

Uvedené a další právní předpisy lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/https://www.zakonyprolidi.cz/.

11.2 Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů vydaných městem Luhačovice:

Právní předpisy města Luhačovice jsou k nahlédnutí na sekretariátu Městského úřadu Luhačovice, č. dveří 101.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování inforamcí
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení nadřízeného orgánu nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Žadatel o informaci může přizpůsobit vzor konkrétní žádosti a použít jej jako návrh na uzavření licenční smlouvy – viz odkaz

13.2. Výhradní licence

Město Luhačovice dosud neposkytlo výhradní licence ve smyslu § 14a odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Opravné prostředky

viz odkaz

Formuláře

viz odkaz
Tyto formuláře lze získat také na příslušném odboru MěU Luhačovice v úředních hodinách.

Nahoru