Městský úřad

Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.

Rada obce zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

 Městský úřad

a)      v oblasti samostatné působnosti
-          plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
-          pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
-          rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem,

b)      vykonává přenesenou působnost

-          v základním rozsahu svěřeném obci tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona,
-          v rozsahu pověřeného obecního úřadu,
-          v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

Na plnění úkolů v přenesené působnosti dostávají obce příspěvek ze státního rozpočtu.