Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Stížnosti, petice, žádosti o informace a další podání

Základní informace k životní situaci - Stížnosti, petice a další podání

Stížnost je podání, kterým se občané města obracejí na orgány Městského úřadu Luhačovice ve věci ochrany jejich osobního zájmu, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti výše uvedených orgánů. Právnické osoby uplatňují podání, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

Peticí je takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, se kterým se občané obracejí na orgány statutárního města ve věcech veřejného či jiného společného zájmu, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů.

Za další podání lze považovat písemná oznámení, návrhy, žádosti, sdělení, připomínky či jiné, která dle svého charakteru nejsou peticemi ani stížnostmi.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stížnosti a ostatní podání nemají předepsanou formu, nicméně musí být z textu patrné, proti komu nebo proti čemu směřuje, které konkrétní věci se týká, případně co se navrhuje.

Petice musí mít písemnou podobu a musí být opatřena jménem, příjmením a bydlištěm toho, kdo ji podává nebo jmény, příjmeními a bydlišti všech členů petičního výboru s uvedením toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci zastupovat.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Stížnosti a další podání lze podávat formou písemnou, ústní, případně elektronickou poštou.
Petice musí mít písemnou podobu.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Luhačovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbory Městského úřadu Luhačovice dle věcné příslušnosti.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány, dle uvážení stěžovatel předloží současně se stížností či dalším podáním.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3799

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stížnosti, petice a další podání se vyřizují bez zbytečného odkladu do 30 dnů od jejich doručení.
Jde-li o stížnost nebo petici v pravomoci zastupitelstva města, bude věc vyřízena nejpozději do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Dotčené odbory Městského úřadu Luhačovice, případně další zainteresované subjekty.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

Elektronická služba, kterou lze využít

Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.
U stížností a dalších podání lze využít e-mail: e-podatelna@luhacovice.eu

Podle kterého právního předpisu se postupuje

    • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
    • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Organizační směrnice č. 3/2020 - Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti nebo konkrétní informace, zakládající důvod pro přijetí opatření.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stížnosti proti nesprávnému postupu správního orgánu a stížnosti na nevhodné chování úředních osob ve správním řízení vyřizuje orgán, který v rámci své působnosti vzhledem k obsahu stížnosti vede řízení.

Pokud bude stížnost doručena jinému orgánu, nejpozději následující pracovní den ji odešle orgánu věcně příslušnému. Procesní postup při přijímání a vyřizování těchto stížností v celém rozsahu upravuje § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Anonymní podání jsou vyřizována pouze v případech, jsou-li adresná, konkrétní a z obsahu lze vyhodnotit, proti čemu směřují. Na anonymní ústní či telefonická  podání nebude reagováno, mohou však být po zvážení jejich obsahu využita při provádění kontrol.

Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností a peticí se řídí rovněž městská knihovna a Městská policie Luhačovice.

Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor vnitřních věcí
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Vavrysová, 577 197 448, vavrysova@luhacovice.eu

Popis byl naposledy aktualizován

29.01.2020

Nahoru