Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Veřejné sbírky

Základní informace k životní situaci – Veřejné sbírky 

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.

Veřejnou sbírku může konat pouze obec, kraj nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Sbírky lze konat např. sběracími listinami, pokladničkami a jinými způsoby, které jsou uvedeny v zákoně č. 117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).

Právnická osoba, která hodlá sbírku konat je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu a v hlavním městě Praze magistrátu hlavního města Prahy, příslušnému podle sídla právnické osoby. Právnická osoba následně nejpozději před uplynutím třicátého dne obdrží od orgánu osvědčení o konání sbírky.

Městský úřad Luhačovice provádí pouze některé úkony spojené s konáním legitimní veřejné sbírky na území města Luhačovice:

   • vydává potvrzení právnickým osobám o ověření sběracích listin,
   • přijímá oznámení o počtu a umístění pokladniček na území města,
   • zapečeťuje pokladničky,
   • oprávněný zaměstnanec je přítomný u otevření pokladniček a v zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí podpisem zjištěnou výši finanční částky vyjmuté z pokladničky.

Právnická osoba je povinna Městskému úřadu Luhačovice, v jehož územním obvodu se sbírka bude konat:

   • předložit k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení,
   • přeložit plnou moc pro fyzickou osobu pověřenou konáním sbírky,
   • v případě sbírky sběracími listinami předložit sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí,
   • v případě sbírky pokladničkami oznámit jejich počet a umístění, nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné, zabezpečit pokladničky proti odcizení a neoprávněnému otevření; takto zabezpečené pokladničky obecní úřad zapečetí. Otevření pokladniček musí být tři dny předem oznámeno a při otevření pokladničky musí být přítomen oprávněný zástupce právnické osoby a zaměstnanec městského úřadu.

Právní úprava 

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy 

Zákon č. 500/2001 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat 

Právnická osoba, která veřejnou sbírku koná nebo osoba pověřená jednat jménem právnické osoby.

Na kterém pracovišti lze jednat 

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543
Lucie Vebrová, tel. 577 197 436, vebrova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Osvědčení o konání sbírky
  • Plná moc pro osobu, která je konáním sbírky pověřena

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Nejsou 

Lhůty pro vyřízení 

Sbírka na území města může být zahájena nejdříve dnem následujícím po uplynutí 30 dne ode dne uvedeného v osvědčení o přijetí oznámení nebo dnem uvedeným v rozhodnutí krajského úřadu. Otevření pokladničky umístěné na území města musí právnická osoba oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Příslušný krajský úřad podle sídla právnické osoby.

Poslední aktualizace 

09.01.2024

Nahoru