Parkovací karty typu „E“

Parkovací karta typu „E“

Základní informace k životní situaci - Parkovací karta typu „E“

Zakoupení parkovací karty typu „E" umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v ulici Zatloukalova, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné v ulici Antonína Slavíčka, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu v úseku od vily Rusalka po křižovatku s ul. Zatloukalova,  v ulici Bílá čtvrť,  v ulici Betty Smetanové, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho po křižovatku s ulicí Čes. armády a kolmá stání vyhrazeného prostoru v ul. Pod Kamennou, naproti vily Vepřek, v ulici Josefa Černíka a ul. Bezručova a to ve všech ulicích s vyznačením  číselných parkovacích míst.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice č. 9/2019 O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která si chce parkovací kartu zakoupit.

Na kterém pracovišti lze jednat

Luhačovické informační centrum, Masarykova 950, tel. 577 133 980, luhainfo2@mdkelektra.luhacovice.cz

Co je nutné předložit

Číslo RZ, název a adresa firmy, adresa bydliště.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „E" a jak ji lze uhradit

50,- Kč včetně DPH na jedno parkovací místo a den
Úhrada  v hotovosti v pokladně Luhačovického informačního centra.

12.500,- Kč včetně DPH za jedno parkovací místo na rok - při zakoupení parkovací karty na období celého kalendářního roku

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

31.12.2019

Přílohy

Nejsou