Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Změna územního plánu

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.

O pořízení změny územního plánu se žádá z důvodu změny využití území, resp. z důvodu stanovení nové zastavitelné plochy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Správní orgán, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva  k pozemku nebo stavbě na území obce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrch na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se má změna pořizovat.

Pořizovatel (úřad územního plánování) posoudí návrh na pořízení změny a se svým stanoviskem jej předloží k rozhodnutí zastupitelstvu příslušné obce. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

V případě, že zastupitelstvo příslušné obce na svém zasedání rozhodne o pořízení změny územního plánu, změna se pořizuje podle standardního postupu stanoveným stavebním zákonem.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 304 nebo č. 309

Jaké doklady je nutné předložit

Žadatel nemusí mít žádné doklady.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není k dispozici žádný formulář na žádost o změnu územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu má obsahovat :

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
  • údaje o navrhované změně využití ploch
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
  • důvody pro pořízení změny územního plánu

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.
Obec může podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů ne její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, běžně 1 až 2 roky.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dotčené  orgány a veřejnost.

Právní úprava

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů související právní předpisy
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění

Poslední aktualizace

01.02.2021

Nahoru