Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Změna územního plánu

Základní informace k životní  situaci - Změna územního plánu

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné
infrastruktury.

O pořízení změny územního plánu se žádá z důvodu změny využití území, resp. z důvodu stanovení nové zastavitelné plochy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

Správní orgán, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva  k pozemku nebo stavbě na území obce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrch na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se má změna pořizovat.

Pořizovatel (úřad územního plánování) posoudí návrh na pořízení změny a se svým stanoviskem jej předloží k rozhodnutí zastupitelstvu příslušné obce. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování.

V případě, že zastupitelstvo příslušné obce na svém zasedání rozhodne o pořízení změny územního plánu, změna se pořizuje podle standardního postupu stanoveným stavebním zákonem.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 304 nebo č. 309

Jaké doklady je nutné předložit

Žadatel nemusí mít žádné doklady.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není k dispozici žádný formulář na žádost o změnu územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu má obsahovat :

    • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
    • údaje o navrhované změně využití ploch
    • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
    • důvody pro pořízení změny územního plánu

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.
Obec může podmínit pořízení změny územního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů ne její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, běžně 1 až 2 roky.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dotčené  orgány a veřejnost.

Právní úprava

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů související právní předpisy
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění

Poslední aktualizace

01.02.2021

Nahoru