Odbor sociální

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociální práce

 

 

Sociálně-právní ochrana dětí

 
Adresa: Masarykova č. p. 137, Luhačovice

 Vedoucí odboru:  Bc.Mgr. Miluše Netíková

Sociálně-právní ochrana je poskytována nezletilým dětem do 18 let věku, které nenabyly plné svéprávnosti.

Cílovou skupinou osob, které se dále sociálně-právní ochrana poskytuje, jsou zejména:

 • rodiče nezletilých dětí,
 • prarodiče nezletilých dětí,
 • jiné osoby odpovědné za výchovu dětí,
 • osoby -  pěstouni,
 • osoby -  poručníci,
 • fyzické osoby, které jsou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,
 • osoby, které mají zájem stát se pěstounem nebo osvojitelem.

Primárním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Poskytování sociálně-právní ochrany jsou opatření, která jsou činěna v zájmu dětí za účelem:

 • ochrany příznivého vývoje a řádné výchovy dítěte,
 • ochrany oprávněných zájmů dítěte,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí.

Ochrana a potřebná opatření jsou poskytována dětem s trvalým pobytem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice a také těm, které se zde zdržují fakticky, místo jejich trvalého pobytu je v jiném správním obvodu.

Správní obvod města Luhačovice:

Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Lipová, Luhačovice + místní části Kladná-Žilín, Petrůvka, Polichno, Řetechov, Pozlovice, Podhradí, Rudimov,  Sehradice, Slavičín + místní části Divnice, Hrádek, Nevšová, Slopné, Šanov.

 

Popis činnosti sociálně-právní ochrany dětí

 • Zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy.
 • Provádí depistáž v terénu, sociální šetření, primární prevenci sociálně patologických jevů. Navštěvuje dítě v místě bydliště, ve škole či jiném prostředí, kde se dítě zdržuje.
 • Vyhodnocuje situaci dítěte, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, pořádá případové konference pro řešení situace ohrožených dětí.
 • Poskytuje sociálně-právní poradenství rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů v aktuálních a krizových situacích.
 • Zprostředkovává odborné poradenství.
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních a o uložení povinnosti využít pomoc odborného poradenství.
 • Sleduje vývoj dětí, které byly umístěny mimo rodinu, prostřednictvím metod sociální práce vytváří vhodné podmínky pro jejich návrat do původní rodiny (sanace rodiny).
 • Podává návrhy či podněty na zahájení soudního řízení ve věci rodičovské odpovědnosti, ve věcech ústavní výchovy a úpravy poměrů nezletilých dětí, účastní se soudních jednání v pozici kolizního opatrovníka.
 • Podává návrhy soudu ve věci výchovných opatření, návrhy na nařízení předběžného opatření.
 • Činí nezbytná opatření k zajištění péče o dítě, které se ocitlo bez náležité péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.
 • Zajišťuje umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do doby rozhodnutí soudu.
 • Poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí.
 • Navštěvuje nezletilé děti a sleduje dodržování jejich práv v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, ve věznicích pro výkon vazby a výkon trestu.
 • Pomáhá dětem propuštěným z ústavní, ochranné výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejrychleji začlenili do společnosti.
 • Oznamuje orgánům činným v trestním řízení, že byl na dítěti spáchán trestný čin.
 • Zajišťuje návrat dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu zpět na území ČR.
 • V rámci specializované agendy sociální kurately pro děti a mládež se účastní trestního a přestupkového řízení proti mladistvým, analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů, navrhuje a podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření.
 • V rámci specializované agendy náhradní rodinné péče poskytuje poradenství žadatelům o NRP, zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 • Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, dohlíží na jejich realizaci.
 • Zajišťuje dohled nad výkonem pěstounské péče, provádí šetření v rodinách.
 • Spolupracuje se státními orgány a institucemi, s policií ČR, soudy, státním zastupitelstvím, vězeňskou službou, s orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi
 • Na vyžádání podává zprávy o poměrech dítěte v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Vede spisovou dokumentaci a rejstříky dětí v souladu se zákonem a dalšími předpisy.
 • Zabezpečuje pohotovostní služby na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Dokumenty

 

 

Sociální práce


Adresa: Masarykova č. p. 137, Luhačovice

 Vedoucí odboru:  Bc.Mgr. Miluše Netíková

 Popis činnosti sociální práce

-        poskytuje základní a odborné sociální poradenství pro:

 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • imigranty
 • rodiny s dětmi
 • seniory
 • osoby neschopné splácet závazky a pohledávky

 

-        vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7)
-        poskytuje pomoc osobám po propuštění z VTOS
-        rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
-        vykonává funkci veřejného opatrovníka