Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dotace

Individuální dotace z rozpočtu města

Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2024
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2024

Žádosti o dotace z rozpočtu města

Individuální dotace žádost – fyzická osoba
Individuální dotace žádost – fyzická osoba podnikající
Individuální dotace žádost – právnická osoba
Příloha č.3 žádosti - čestné prohlášení

Podklady pro vyúčtování dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu města

Žádost o NFV fyzická osoba podnikající
Žádost o NFV fyzická osoba
Žádost o NFV právnická osoba

Archiv dotací z rozpočtu města

Schválené individuální dotace pro rok 2023
Výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2023

Schválené individuální dotace pro rok 2022
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací Města Luhačovice pro rok 2022
Vyhlášení II. kola výběrového řízení města Luhačovice na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města na rok 2022

Individuální dotace města Luhačovice na rok 2021
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení - poskytnutí individuálních dotací Města Luhačovice pro rok 2021

Individuální dotace města Luhačovice na rok 2020
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení - poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2020
Město Luhačovice vyhlašuje II. kolo výběrového řízení - poskytnutí individuálních dotací na rok 2020

Individuální dotace města Luhačovice na rok 2019
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2019

Individuální dotace města Luhačovice na rok 2018
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2018

Schválené individuální dotace na rok 2017
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2017
Město Luhačovice vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na poskytnutí individuálních dotací na rok 2017

Schválené individuální dotace na rok 2016
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2016

Granty, programové dotace z rozpočtu města

Schválené granty města Luhačovice na rok 2015
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové  řízení na poskytnutí grantů města Luhačovice pro rok 2015
Schválené granty města Luhačovice na rok 2014
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové  řízení na poskytnutí grantů města Luhačovice pro rok 2014
Schválené granty města Luhačovice na rok 2013
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové  řízení na poskytnutí grantů města Luhačovice pro rok 2013
Schválené granty města Luhačovice na rok 2012
Město Luhačovice vyhlašuje výběrové  řízení na poskytnutí grantů města Luhačovice pro rok 2012
Schválené granty města Luhačovice na rok 2011
Granty města Luhačovice pro rok 2010
Granty města Luhačovice pro rok 2009
Výsledky grantového řízení za rok 2008
Obecná pravidla pro přidělování grantů

Ostatní dotace

Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice

 Logo Ministerstva vnitra pro místní rozvoj

Projekt „Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Luhačovice – podpora integrace držitelů dočasné ochrany 2023

Logo Ministerstva vnitra ČR

Cílem projektu je systematické zajištění poradenství a podpora integrace cizinců – držitelů dočasné ochrany – do majoritní společnosti a celkové posílení sociální adaptability těchto cizinců prostřednictvím projektových aktivit (poradenství, přímá asistence, koordinace pomoci, podpora informační činnosti apod.). Důraz je kladen na individuální přístup a přímou asistenci klientům, terénní práci a posílení kapacit sociálních pracovníků.

Termín realizace: 01/2023 – 12/2023
Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Luhačovice – podpora integrace držitelů dočasné ochrany 2022

Logo Ministerstva vnitra ČR

Cílem projektu je systematické zajištění poradenství a podpora integrace cizinců – držitelů dočasné ochrany – do majoritní společnosti a celkové posílení sociální adaptability těchto cizinců prostřednictvím projektových aktivit (poradenství, přímá asistence, koordinace pomoci, podpora informační činnosti apod.). Důraz je kladen na individuální přístup a přímou asistenci klientům, terénní práci a posílení kapacit sociálních pracovníků.

Termín realizace: 02/2022 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR

Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice

 

 

Na Městském úřadě Luhačovice, odboru sociálním, byla 1.2.2014 zahájena realizace projektu „Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice“ (CZ.1.04/3.1.03/C2.00045). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, Město Luhačovice získalo dotaci ve výši 967 574,-Kč

Projekt je zaměřen na podporu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Luhačovice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a postupné zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost orgánu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu.

Realizace projektu „Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice“ bude ukončena ke dni 30.6.2015. V souvislosti s ukončením projektu bychom vás rádi informovali o vykonaných aktivitách projektu.

První klíčovou aktivitou, která v rámci projektu proběhla, bylo navýšení počtu personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany o 0,8 úvazku. Úvazek nové pracovnice je po dobu realizace projektu financován z dotace OP LZZ. Mezi vykonané aktivity sociální pracovnice patřila zejména tvorba standardů kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň poskytované sociálně-právní  ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Hlavním cílem zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany bylo vytvoření účelného    a srozumitelného systému práce s ohroženými dětmi a rodinami a sjednocení přístupů a metod práce. Jedná se o vůbec první okruh standardizace veřejné správy v ČR.

Standardy konkrétně upravují jednotlivá kritéria poskytované SPOD, a to:

   • standardy 1 - 3  místní a časová dostupnost pracovníků, prostředí, podmínky a informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany konkrétního pracoviště SPOD
   • standard 4 personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany
   • standardy 5 - 6 přijímání a zaškolování zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany, včetně jejich profesního rozvoje
   • standardy 7 - 9 prevenci ohrožení dítěte, metody, principy a postupy práce zaměstnanců sociálně-právní ochrany
   • standardy 10 - 13 kontrolní mechanismy, vedení dokumentace SPOD a způsob vyřizování a podávání stížností
   • standard 14 návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, postupu zaměstnanců sociálně-právní ochrany jako koordinátorů péče ve vztahu k ostatním subjektům.

Zpracované standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí spolu s přílohami jsou v písemné podobě k dispozici u vedoucí odboru sociálního Městského úřadu Luhačovice.

Druhá aktivita byla zaměřena na profesní vzdělávání zaměstnanců vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí.

V první fázi vzdělávání absolvovalo pět sociálních pracovnic vzdělávání v akreditovaných kurzech: Potřeby dítěte a jejich naplnění, Úvod do speciálních technik komunikace s dítětem, Nový občanský zákoník – úvod do rodinného práva, Základy individuálního plánování v sociální práci s dítětem, Biologická rodina v náhradní rodinné péči, Správní řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Poskytovatelem kurzů byla firma Aproxy, s.r.o. Zlín.

V druhé fázi absolvovaly dvě sociální pracovnice 12 denní výcvik mediace v rozsahu 100 vyučovacích hodin. Mediace je mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Výcvik s názvem „Řešení konfliktu technikou mediace” pořádala Asociace mediátorů České republiky.

Třetí fáze vzdělávání bude realizována v měsíci červnu. Jedná se o 5 denní kurz facilitace  v rozsahu 40 hodin, který absolvují čtyři pracovnice. Facilitaceje technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady. Facilitátor je odborník na moderování diskuzí, jeho úkolem je pomáhat skupině lidí při jednání, na kterém má dojít k řešení problému. Tuto dovednost využijí pracovnice při facilitování případových konferencí, což je jedna z nových metod sociální práce.

Po celou dobu realizace projektu je pravidelně zajišťován profesní rozvoj zaměstnanců formou podpory nezávislým odborníkem při skupinové a individuální supervizi. V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci.

Realizační tým

Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice

Na Městském úřadě Luhačovice, odboru sociálním je již půl roku realizován projekt „Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice" (CZ.1.04/3.1.03/C2.00045), na který Město Luhačovice získalo dotaci ve výši 967 574,-Kč. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je podpora orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Luhačovice v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a postupné zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost orgánu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu.
Mezi zásadní aktivity projektu patří tvorba metodiky standardů kvality při výkonu sociálně-právní ochrany a nastavení systému odborné spolupráce s institucemi při výkonu SPOD. V rámci úseku SPOD probíhají workshopy pracovníků SPOD s cílem využití dobré praxe při tvorbě jednotlivých standardů. V současné době jsou připraveny v pracovní podobě a jsou postupně implementovány do činnosti SPOD.

V první fázi projektu došlo k navýšení počtu personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zkvalitnění materiálního a technického vybavení OSPOD Luhačovice pro přímou práci s klienty na pracovišti i v terénu.
Pravidelně je zajišťován profesní rozvoj zaměstnanců formou podpory nezávislého odborníka ve formě skupinové a individuální supervize s psycholožkou Mgr. Karin Konečnou.
Pracovnice OSPOD absolvovaly vzdělávání v akreditovaných kurzech: Potřeby dítěte a jejich naplnění dne 12.5.2014 a Úvod do speciálních technik komunikace s dítětem ve dnech 17. a 18.6.2014. Poskytovatelem obou kurzů byla firma APROXY Zlín.

Realizační tým

Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice

V měsíci únoru byl na Městském úřadě Luhačovice zahájen projekt „Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice“, na který byla získána dotace ve výši 967 574,-Kč. Projekt „Standardizace OSPOD Městského úřadu Luhačovice“ (CZ.1.04/3.1.03/C2.00045) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb a státního rozpočtu ČR.

Účelem dotace je nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a aktivity s tím související, tj. aktivity spojené se systémem, zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.

Cílem projektu je naplnit minimální počet zaměstnanců přiměřený správnímu obvodu sociálně-právní ochrany, zajistit technickou vybavenost, profesní rozvoj zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany a podmínky pro práci s klienty.

Hlavním přínosem projektu bude zlepšení celkových podmínek pro výkon agendy orgánu sociálně-právní ochrany. 

Poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Městu Luhačovice byla v měsíci říjnu 2015 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 7 400 Kč. Tato dotace je poskytnuta na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Luhačovice.

Městu Luhačovice byla v měsíci červnu 2015 poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 120 000 Kč. Tato dotace je poskytnuta na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Luhačovice.

Systematické vzdělávání k rozvoji zaměstnanců a kvality řízení Městského úřadu Luhačovice

V měsíci červenci letošního roku byl na Městském úřadě Luhačovice zahájen projekt „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice", na který byla získána dotace ve výši téměř 1.5 milionů korun. Cílem   projektu je zlepšení kvality řízení a managementu MěÚ prostřednictvím zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců úřadu.

Projekt „Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" (CZ.1.04/4.1.01/69.00060) je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.4A.1 Posilování institucionální   kapacity a efektivnosti veřejné správy.

Další informace k projektu najdete na http://www.luhacovice.cz.
Termín realizace:  07/2011  -  03/2014

Město Luhačovice – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu

Projekt „Město Luhačovice – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu“, který byl realizován postupně od července 2009 do března 2013, slouží městu Luhačovice i obcím ve správním obvodu a modernizuje výkon veřejné správy.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a městem Luhačovice.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

ROP

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava a městem Luhačovice.

Regionální operační program Střední Morava

Termín realizace: 04/2014 - 10/2015 

Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice

ROP

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava a Městem Luhačovice.

Regionální operační program Střední Morava

Termín realizace: 09/2014 - 02/2015

Informační vyrozumívací a varovací systém Luhačovice

ROP

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava a Městem Luhačovice.

Regionální operační program Střední Morava

Termín realizace:  02/2013  -  08/2013 

Městský informační systém a doplnění mobiliáře města Luhačovice

ROP

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava a Městem Luhačovice.

Regionální operační program Střední Morava

Termín realizace:  03/2012  -  05/2012 

Městská plovárna Luhačovice

ROP

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava a Městem Luhačovice.

Regionální operační program Střední Morava

Termín realizace: 09/2009 - 11/2010 

Dvoupodlažní parkoviště v ulici Solné, Luhačovice

ROPProjekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava a Městem Luhačovice.

Regionální operační program Střední Morava

Termín realizace: 01/2009 - 06/2009

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Luhačovice


Nový nástroj územního plánovaní byl v podmínkách ORP Luhačovice realizován s využitím prostředků strukturálních fondů EÚ - Integrovaného operačního programu

Novým nástrojem územního plánování jsou od 1.1.2007 tzv. územně analytické podklady.

Celý text Radnice informuje

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2013

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2013. Žadatelé mohou podávat své žádosti na přiložených formulářích prostřednictvím MěÚ Luhačovice, odboru životního prostředí – památkové péče  (zodpovědná osoba Mgr. Markéta Mentzlová) do 28.2.2013, resp., pro druhé kolo, 30.4.2013.

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Soubory ke stažení

Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2013 pro neplátce DPH (typ: doc, velikost: 124 kB)
Formulář žádosti o zařazení do programu na rok 2013 pro plátce DPH (typ: doc, velikost: 124 kB)
Kvóty programu pro rok 2013 (typ: xls, velikost: 72 kB)
Plná moc program ORP - vzor (typ: doc, velikost: 29 kB)
Zásady programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (typ: doc, velikost: 83 kB)

Odkaz na stránky ministerstva kultury

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Luhačovicích

Na podzim 2015 byl zrealizován projekt města Luhačovice s cílem energetické optimalizace systému veřejného osvětlení. Finanční podporu na realizaci město získalo na základě úspěšné žádosti podané na Ministerstvo průmyslu a

obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Programu EFEKT.

V rámci projektu proběhla výměna 225 kusů starých neúčinných svítidel veřejného osvětlení s cílem snížení příkonu a také nasazení 4 regulátorů se stabilizací pro snížení spotřeby elektrické energie.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (program EFEKT) je každoročně vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu se záměrem zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR. Podporuje osvětovou a informační činnost, investiční akce menšího rozsahu a pilotní projekty.

Jednou z podporovaných aktivit programu EFEKT jsou komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, které připravilo i město Luhačovice. Realizací projektu má dojít k úspoře energie ve výši 575 GJ/rok a úspoře CO2 ve výši 187 t/rok.

Celkové náklady akce zahrnující kromě samotných dodávek a prací i zpracování projektové dokumentace a energetického auditu činí 2,8 mil. Kč, poskytnutá dotace je 1 mil. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Luhačovicích byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015.

Nahoru