Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci - Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Držitel řidičského průkazu je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, odcizení nebo poškození ŘP obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého pobytu.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost se podává osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Vystavení náhradního dokladu

Obecní úřad na počkání vyhotoví náhradní doklad „ Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP", který má platnost 30 dnů, ale platí pouze k řízení motorových vozidel na území ČR.

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se vytiskne z Registru řidičů, žadatel ji podepíše na přepážce.

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 200 Kč

Zrychlená lhůta 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů

5  dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru