Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

- Oddělení živnostenské

  • podává všeobecné informace spojené s řízením při vydání živnostenského oprávnění a jeho změnách,
  • přijímá ohlášení živností a žádosti o koncese, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti, zahájení a ukončení provozovny, žádost o zrušení živnostenského oprávnění,
  • provádí transformace živností vyplývající z novel zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  • v rámci Centrálního registračního místa (CRM) může podnikatel podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  • v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem je provozovatelem živnostenského rejstříku, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku,
  • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jednak na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, jednak z podnětu jiných orgánů a z podnětů právnických a fyzických osob,
  • projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný obecní živnostenský úřad,
  • ruší živnostenská oprávnění při ztrátě bezúhonnosti nebo plné svéprávnosti, z důvodu překážek provozování živnosti a při závažném porušení podmínek pro provozování živnosti stanovených rozhodnutím o uložení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
  • provádí cenovou kontrolu a projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný cenový kontrolní orgán. 
Jako úřad evidující zemědělské podnikatele:
  • přijímá a posuzuje žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele, provádí změny v evidenci zemědělského podnikatele
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
  • provádí kontrolu na dodržováním vybraných ustanovení zákona o zemědělství, rojednává přestupky a správní delikty podle zákona o zemědělství
Dále:
  • vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)
  • vyřizuje podněty a stížnosti
  • spolupracuje s orgány státní správy - Českou obchodní inspekcí, stavebními úřady, příslušnou správou sociálního zabezpečení, soudy, státním zastupitelstvím, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, krajskou hygienickou stanicí, Policií ČR, Celní správou, Úřadem práce, Státním úřadem inspekce práce apod.
Legislativa:
Zajímavé odkazy na Internetu:
Nahoru