Odbor vnitřních věcí

  • vnitřní věci

sekretariát

  1. organizuje styk veřejnosti se starostou, místostarostou a tajemníkem
  2. organizuje a technicky zabezpečuje zasedání zastupitelstva a rady města
  3. má k dispozici právní předpisy města, zápisy a výpisy usnesení zastupitelstva a rady města pro občany k nahlédnutí

úsek právní a přestupkový

  1. projednává přestupky dle přestupkového zákona
  2. projednává jiné správní delikty dle zákona o obcích
  3. vydává posudky a zprávy o pověsti
  4. vymáhá pohledávky
  5. připravuje návrhy právních předpisů

úsek požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  1. zajišťuje úkoly zaměstnavatele na úseku požární ochrany
  2. zajišťuje úkoly obce na úseku zabezpečení požární ochrany ve městě
  3. zajišťuje úkoly zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

úsek informačních systémů

  1. zabezpečuje provoz, servis a nákup výpočetní techniky MěÚ
  2. zabezpečuje aktualizaci internetových stránek města
  3. poradensky se podílí na zajišťování nového softwarového vybavení
  • krizové řízení
  1. organizuje činnost krizového štábu a bezpečnostní rady města
  2. zajišťuje přípravu obce na mimořádné události
  3. zajišťuje další úkoly na úseku krizového řízení, zajištění obrany státu