Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor finanční

v oblasti samostatné působnosti

tvorba a čerpání rozpočtu města
  1. zpracovává návrh rozpočtu na příslušný rok a předkládá k projednání finančnímu výboru, radě města a ke schválení zastupitelstvu města
  2. zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu
   vypracovává rozbory hospodaření města za každé pololetí a běžný rok
účetnictví
  1. vede účetnictví města, provádí veškeré účetní operace města
  2. zajišťuje a provádí platební styk za město, likvidaci pokladních příjmových a výdajových dokladů, fakturaci, evidenci pohledávek, závazků
  3. provádí vypořádání finančních prostředků z KÚ a dotací ze státního rozpočtu
  4. zabezpečuje plnění daňových povinností města

mzdový a personální úsek

  1. zpracovává a vede mzdovou, personální agendu města
poplatky
  1. zajišťuje správu a výběr všech místních poplatků dle obecně závazné vyhlášky města
  2. poplatek ze psa
  3. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  4. poplatek za užívání veřejného prostranství
  5. přijímá žádosti o povolení užívání veřejného prostranství vyplývajícího rovněž z Tržního řádu města
  6. poplatek ze vstupného
  7. poplatek z ubytovací kapacity
  8. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
  9. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vede jejich evidenci, včetně sledování dlužníků a následně zajišťuje vymáhání dluhů
parkovací karty
  1. vydává a zajišťuje prodej parkovacích karet dle nařízení rady města

v oblasti přenesené působnosti

výherní hrací přístroje
  1. přijímá žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů
  2. vydává rozhodnutí o povolení k provozu výherních hracích přístrojů a vybírá správní poplatek
školství
  1. vede evidenci škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve správním obvodu
  2. projednává a objektivizuje finanční hospodaření škol a školských zařízení

vymáhání pohledávek

Nahoru