Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor finanční

v oblasti samostatné působnosti

 • tvorba a čerpání rozpočtu města
 1. zpracovává návrh rozpočtu na příslušný rok a předkládá k projednání finančnímu výboru, radě města a ke schválení zastupitelstvu města
 2. zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu
  vypracovává rozbory hospodaření města za každé pololetí a běžný rok
 • účetnictví
 1. vede účetnictví města, provádí veškeré účetní operace města
 2. zajišťuje a provádí platební styk za město, likvidaci pokladních příjmových a výdajových dokladů, fakturaci, evidenci pohledávek, závazků
 3. provádí vypořádání finančních prostředků z KÚ a dotací ze státního rozpočtu
 4. zabezpečuje plnění daňových povinností města
 • mzdový a personální úsek

  zpracovává a vede mzdovou, personální agendu města
 • poplatky
 1. zajišťuje správu a výběr všech místních poplatků dle obecně závazné vyhlášky města
 2. poplatek ze psa
 3. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 4. poplatek za užívání veřejného prostranství
 5. přijímá žádosti o povolení užívání veřejného prostranství vyplývajícího rovněž z Tržního řádu města
 6. poplatek ze vstupného
 7. poplatek z ubytovací kapacity
 8. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 9. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vede jejich evidenci, včetně sledování dlužníků a následně zajišťuje vymáhání dluhů
 • parkovací karty

  vydává a zajišťuje prodej parkovacích karet dle nařízení rady města

v oblasti přenesené působnosti

 • výherní hrací přístroje
 1. přijímá žádosti o povolení provozu výherních hracích přístrojů
 2. vydává rozhodnutí o povolení k provozu výherních hracích přístrojů a vybírá správní poplatek
 • školství
 1. vede evidenci škol a školských zařízení zřizovaných obcemi ve správním obvodu
 2. projednává a objektivizuje finanční hospodaření škol a školských zařízení
 • vymáhání pohledávek
Nahoru