Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Základní informace k životní situaci - Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba přihlášená ve městě Luhačovice,
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města Luhačovice. Spoluvlastníci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci vznik/zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu poplatková povinnost vznikla/zanikla. Ke splnění ohlašovací povinnosti může poplatník využít přihlášku k registraci, kterou mu na vyžádání poskytne správce poplatku. Splatnost poplatku je do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Právní úprava

  • Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  • pro rok 2023 je platná vyhláška č. 7/2022

Související právní předpisy

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 1. Fyzická osoba přihlášená ve městě Luhačovice

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

    • kterému byl povolen trvalý pobyt,
    • který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
    • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
    • kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
 1. Vlastník (fyzická i právnická osoba) nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města Luhačovice.
 2.  Za nezletilé osoby jedná jejich zákonný zástupce nebo opatrovník.

Na kterém pracovišti lze jednat

Městský úřad Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Lucie Vebrová, tel. 577 197 436, vebrova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Přihláška k registraci

Potřebné formuláře

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

pro rok 2023 činí základní sazba 840,- Kč (čl. 5 OZV č. 7/2022)

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Nahoru