Územní studie obcí ve správním obvodu ORP Luhačovice

POZLOVICE Lokalita 10 – Pod Podhradím

Územní studie
Výkres širších vztahů
Urbanistické řešení
Dopravní a technická infrastruktura
Výkres vlastnických vztahů
Vytyčovací schéma zástavby
Etapizace výstavby
Zákres navrženého řešení do leteckého snímku