Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku uložení zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Základní informace k životní situaci - Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku uložení zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

O vrácení řidičského oprávnění rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění. Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění lze podat po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní (posudkem o zdravotní způsobilosti) a odbornou způsobilost (dokladem o odborné způsobilosti po přezkoušení).

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, pas)

- rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,

- v případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, dokladem o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, který nesmí být starší než 60 dní

- v případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, posudkem o zdravotní způsobilosti

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

Vzor žádosti: Žádost o upuštění zákazu řízení motorových vozidel

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Poslední aktualizace

29.6.2011

Nahoru