Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů

Právní úprava

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 301
Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

  • Žádost
  • Občanský průkaz
  • Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní *
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • Posudek o dopravně psychologickém vyšetření
  • Plná moc – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů"

K dispozici v MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 301  nebo ke stažení zde
www.mesto.luhacovice.cz/3797

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů
Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, rozhodnutí je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Poznámka

O vrácení řidičského oprávnění lze požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dovršení 12 bodů.

Byl-li současně uložen zákaz řízení motorových vozidel, který skončí později než „roční dvanáctibodová lhůta", je možné požádat o vrácení řidičského oprávnění až po vykonání zákazu činnosti spočívajícího v  zákazu řízení motorových vozidel.

* Doklad o odborné způsobilosti získá žadatel od autoškoly po přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel před zkušebním komisařem.

Poslední aktualizace

24.09.2020

Nahoru