Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů

Základní informace k životní situaci - Vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 108

Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost

Občanský průkaz

Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní *

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Posudek o dopravně psychologickém vyšetření

Plná moc – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů"

K dispozici v MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 108  nebo ke stažení zde

www.mesto.luhacovice.cz/3797

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů [DOC, 35 kB]

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů [PDF, 122 kB

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, rozhodnutí je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Poznámka

O vrácení řidičského oprávnění lze požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dovršení 12 bodů.

Byl-li současně uložen zákaz řízení motorových vozidel, který skončí později než „roční dvanáctibodová lhůta", je možné požádat o vrácení řidičského oprávnění až po vykonání zákazu činnosti spočívajícího v  zákazu řízení motorových vozidel.

* Doklad o odborné způsobilosti získá žadatel od autoškoly po přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel před zkušebním komisařem.

Poslední aktualizace

19.4.2016