Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ochrana osobních údajů

Povinně zveřejňované informace v souvislosti s Nařízením EU 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR

Město Luhačovice, (dále jen „Město“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Město zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Města v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Městu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Město provádí jen výjimečně.

Město respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Město zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Město pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Město zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Město pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Města, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Město je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS m35bcw4, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese e-podatelna@mesto.luhacovice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice 763 26, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na téže adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Město obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Město obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Město je Ing. Milan Levkov, e-mail: poverenec@luhacovice.eu, tel.: 577 197 451

Formuláře:

Souhlas subjektu údajů se zpracováním oú

Souhlas subjektu údajů se zpracováním oú

Souhlas zákonného zástupce subjektu údajů se zpracováním oú

Souhlas zákonného zástupce subjektu údajů se zpracováním oú

Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním oú

Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním oú

Odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním oú

Odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním oú

Odvolání souhlasu zákonného zástupce subjektu údajů se zpracováním oú

Odvolání souhlasu zákonného zástupce subjektu údajů se zpracováním oú

Vznesení námitky subjektu údajů proti zpracování oú

Vznesení námitky subjektu údajů proti zpracování oú

Žádost subjektu údajů o informace o zpracovávání oú

Žádost subjektu údajů o informace o zpracovávání oú

Žádost subjektu údajů o omezení zpracovávání oú

Žádost subjektu údajů o omezení zpracovávání oú

Žádost subjektu údajů o opravu oú

Žádost subjektu údajů o opravu oú

Žádost subjektu údajů o výmaz oú

Žádost subjektu údajů o výmaz oú

Žádost subjektu údajů o zajištění přenositelnosti oú

Žádost subjektu údajů o zajištění přenositelnosti oú

Nahoru