Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

O nás

Městská policie Luhačovice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města č. 3/1992 ze dne 1. 5. 1992. Městská policie Luhačovice začínala se 4 strážníky a v současné době na pořádek ve městě dohlíží 7 strážníků.

Městská policie Luhačovice je orgánem obce a jejím úkolem je především zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiných zákonů,

zejména:
  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • podílí se na dodržování předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
  • oznamuje příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt
  • oznamuje Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajišťuje místo trestného činu
  • spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků
dále plní tyto úkoly:
  • provádí odchyt toulavých zvířat
  • provádí dohled na přechodech pro chodce v čase, kdy jdou děti do školy i ze školy
  • zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných kulturních a sportovních akcích

Městskou policii Luhačovice řídí starosta města prostřednictvím určeného strážníka – velitele, který je pověřen k této činnosti radou města.

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je strážník oprávněn
  • požadovat podání vysvětlení
  • požadovat prokázání totožnosti
  • předvést osobu
  • odebrat zbraň
  • zakázat vstup na určená místa
  • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
  • odejmout věc
  • použít donucovací prostředky, psa, služební zbraň
  • ke vstupu do živnostenských provozoven
  • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botička)
  • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
  • vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů údaje
  • zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona
Zákon č. 379/2005 Sb. (tzv. Tabákový zákon) umožňuje strážníkovi
  • kontrolovat zákaz kouření na veřejných místech, školách, v zařízeních společného stravování, ve zdravotnických zařízeních, v budovách státních orgánů a územních samosprávných celků
  • kontrolovat zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje
  • provádět orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu, či jiné návykové látky u osoby, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek a u osoby u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje, či jiné návykové látky
  • provádět jen orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu u osoby podezřelé z požití alkoholu a to za použití analyzátoru alkoholu v dechu, splňujícím zvláštní právní předpis
  • vyzvat osobu podezřelou z požití alkoholu, či jiné návykové látky k lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení a ošetření v protialkoholní záchytné stanici
Oprávnění strážníka podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • vyzvat řidiče nebo učitele autoškoly k vyšetření, ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
  • vyzvat řidiče nebo přepravované dítě nebo osobu přepravující přepravované dítě k předložení lékařského potvrzení
  • vyzvat řidiče k předložení předepsaných dokladů ke kontrole
  • rozhodnout o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, nebo vozidla tvořícího překážku v provozu na pozemní komunikaci
  • vyzvat přepravovanou osobu k prokázání, že jí byly přiznány mimořádné výhody, které ji opravňují k užívání vozidla s označením O1
  • usměrňovat provoz na pozemních komunikacích pro obnovení bezpečnosti silničního provozu, není-li řízení zajištěno Policii ČR
  • zastavovat vozidla (stanoveným způsobem) před přechodem pro chodce, nebo jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu
  • zastavovat vozidla z jedoucího (služebního) vozidla i rozsvícením nápisu STOP
  • měřit rychlost vozidel
 
Nahoru