Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

O nás

Městská policie Luhačovice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města č. 3/1992 ze dne 1. 5. 1992. Městská policie Luhačovice začínala se 4 strážníky a v současné době na pořádek ve městě dohlíží 7 strážníků.

Městská policie Luhačovice je orgánem obce a jejím úkolem je především zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiných zákonů,

zejména:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • podílí se na dodržování předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení
 • oznamuje příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt
 • oznamuje Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajišťuje místo trestného činu
 • spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány územních samosprávných celků

 

dále plní tyto úkoly:
 • provádí odchyt toulavých zvířat
 • provádí dohled na přechodech pro chodce v čase, kdy jdou děti do školy i ze školy
 • zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných kulturních a sportovních akcích
 • zajišťuje plně provoz a údržbu parkovacích automatů na parkovacích plochách města

 

Městskou policii Luhačovice řídí starosta města prostřednictvím určeného strážníka – velitele, který je pověřen k této činnosti radou města.

Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

 

Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii je strážník oprávněn 

 • požadovat podání vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít donucovací prostředky, psa, služební zbraň
 • ke vstupu do živnostenských provozoven
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (botička)
 • pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných
 • vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů údaje
 • zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona

 

Zákon č. 379/2005 Sb. (tzv. Tabákový zákon) umožňuje strážníkovi
 • kontrolovat zákaz kouření na veřejných místech, školách, v zařízeních společného stravování, ve zdravotnických zařízeních, v budovách státních orgánů a územních samosprávných celků
 • kontrolovat zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje
 • provádět orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu, či jiné návykové látky u osoby, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek a u osoby u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje, či jiné návykové látky
 • provádět jen orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu u osoby podezřelé z požití alkoholu a to za použití analyzátoru alkoholu v dechu, splňujícím zvláštní právní předpis
 • vyzvat osobu podezřelou z požití alkoholu, či jiné návykové látky k lékařskému vyšetření ve zdravotnickém zařízení a ošetření v protialkoholní záchytné stanici

 

Oprávnění strážníka podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • vyzvat řidiče nebo učitele autoškoly k vyšetření, ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
 • vyzvat řidiče nebo přepravované dítě nebo osobu přepravující přepravované dítě k předložení lékařského potvrzení
 • vyzvat řidiče k předložení předepsaných dokladů ke kontrole
 • rozhodnout o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, nebo vozidla tvořícího překážku v provozu na pozemní komunikaci
 • vyzvat přepravovanou osobu k prokázání, že jí byly přiznány mimořádné výhody, které ji opravňují k užívání vozidla s označením O1
 • usměrňovat provoz na pozemních komunikacích pro obnovení bezpečnosti silničního provozu, není-li řízení zajištěno Policii ČR
 • zastavovat vozidla (stanoveným způsobem) před přechodem pro chodce, nebo jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu
 • zastavovat vozidla z jedoucího (služebního) vozidla i rozsvícením nápisu STOP
 • měřit rychlost vozidel

 

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích mohou projednávat obecní policie v blokovém řízení přestupky - uvedené v § 86), písm. d):
 • jejichž projednávání je v působnosti obce
 • podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel
 • na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), l) až p)
 • spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením
 
Nahoru