Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Rada města

Rada města ve volebním období 2022-2026

 

starosta města Luhačovice Ing. Marian Ležák

 

Ing. Marian Ležák
starosta města
lezak@luhacovice.eu
marian.lezak@email.cz

místostarosta města Luhačovice Daniel Mejzlík

 

Daniel Mejzlík
místostarosta města
mejzlik@luhacovice.eu

Robert Kolařík

 

Robert Kolařík
robert.kolarik@post.cz

Josef Michálek

 

Josef Michálek
mfabien@email.cz 

Mgr. Marek Nesázal

 

Mgr. Marek Nesázal
marek@nesazal.cz

Monika Slováková

 

Monika Slováková
monikaslovakova@email.cz

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

 

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.
jiri.zicha@gmail.com
   
Harmonogram schůzí Rady města Luhačovice v roce 2024: (08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 18.03., 08.04., 22.04., 13.05., 03.06., 17.06., 15.07., 19.08., 02.09., 16.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12)

Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce.

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Radě obce je vyhrazeno

 1. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce,
 3. rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
 4. vydávat nařízení obce,
 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 6. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
 7. na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 9. kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 10. stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce ; tuto působnost může rada  obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 13. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,
 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 15. schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 16. plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
 17. schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

Nahoru