Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Rada města

Rada města ve volebním období 2018-2022

 

Ing. Marian Ležák

 

Ing. Marian Ležák
starosta města

Ing. Jiří Šůstek

 

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta města

Mgr. Mgr. Přemysl Janík

 

Mgr. Mgr. Přemysl Janík

Robert Kolařík

 

Robert Kolařík

Mgr. Dalibor Liška

 

Mgr. Dalibor Liška

Josef Michálek

 

Josef Michálek

Mgr. Marek Nesázal

 

Mgr. Marek Nesázal    

 

Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce.

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.

Radě obce je vyhrazeno

 1. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce,
 3. rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
 4. vydávat nařízení obce,
 5. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 6. stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,
 7. na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
 8. zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 9. kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 10. stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 11. ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce ; tuto působnost může rada  obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 12. přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 13. rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,
 14. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 15. schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 16. plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
 17. schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

Nahoru