Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Paměťová karta řidiče do digitálního tachografu

Paměťová karta řidiče do digitálního tachografu se vydává řidiči, který hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením (digitální tachograf) a je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla. Paměťová karta slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů. Je vydávaná na 5 let. Vlastní-li, řidič již paměťovou kartu o její výměnu může požádat nejdříve 2 měsíce před koncem platnosti stávající karty.

Právní úprava

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 a prováděcí Nařízení Komise (EU) č.2016/799

Související právní předpisy

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost je možné podat pouze osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jaké doklady je nutné předložit

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • cizinec předkládá povolení k pobytu, které trvá již 185 dní
  • řidičský průkaz
  • stávající paměťová karta do DT – jedná-li se o výměnu

Převzetí paměťové karty

Paměťovou kartu si musí žadatel převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se předem nevypisuje – je vytisknuta ze systému digitální tachograf, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost a údaje v ní uvedené stvrzuje svým podpisem. Obsahem vytištěné žádosti je i fotografie a digitalizovaný podpis. Fotografie se použije z evidence OP či pasů, případně budete vyfoceni na přepážce.

Pravidla nakládání s kartou, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 004 nebo ke stažení www.mesto.luhacovice.eu/3797

Pravidla nakládání s paměťovou kartou řidiče v systému Digitální tachograf

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 700 Kč lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

15 dnů

Poslední aktualizace

27.09.2023

Upozornění

Žádost o paměťovou kartu řidiče systému tachograf je oprávněna podat:

 1. Fyzická osoba (občan ČR) s trvalým pobytem na území ČR, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E  (v odůvodněném případu lze přijmout žádost od držitele řidičského oprávnění skupiny B)
 2. Fyzická osoba (cizinec)
   • občan EU – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, popřípadě pro skupinu uznávanou jako rovnocennou. Tato osoba musí doložit, že má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních nebo profesních vazeb osoby k území ČR
   • občan třetí země – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, a má platný doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR.
Nahoru