Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

 

Územně analytické podklady se zpracovávají dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Územně analytické podklady (ÚAP) jsou v těchto ustanoveních nově vymezeným druhem územně plánovacích podkladů, které mají za úkol zjišťovat i vyhodnocovat stav a vývoj území. Současně jsou jedním z podkladů pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území.
Úkolem ÚAP je zjistit a vyhodnotit hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území a problémy, které mají být řešeny v ÚPD, na jejichž základě je poté vypracován Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ).

ÚAP jsou pořizovány pro celý obvod ORP Luhačovice, tj. pro všech 15 obcí ve správním obvodu. Dochází k průběžné aktualizaci, přičemž jednou za 2 roky je aktualizace úplná, na kterou navazuje vypracování RURÚ.

 

ÚAP

V rámci partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu k zajištění jednotného zpracování jsou informace o ÚAP dostupné na portálu JUAP: www.juap-zk.cz

 

RURÚ 2012

*.pdf soubor ke stažení [PDF, 101.5 kB]
legenda k problémovému výkresu
*.pdf soubor ke stažení [PDF, 13.15 MB]
problémový výkres
*.pdf soubor ke stažení [PDF, 5.09 MB]
zpráva RURÚ
*.pdf soubor ke stažení [PDF, 96.1 kB]
souhrnné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek - tabulka obcí