Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Změna údajů v řidičském průkazu

Základní informace k životní situaci - Změna údajů v řidičském průkazu

Držitel řidičského průkazu je povinen nahlásit všechny změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP do 5 pracovních dnů ode dne změny, na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci (plná moc nemusí být ověřená).

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- stávající řidičský průkaz

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se vytiskne z Registru řidičů, žadatel ji podepíše na přepážce.

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 200 Kč

Zrychlená lhůta 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů
5  dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru