Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vydání řidičského průkazu – udělení, rozšíření řidičského oprávnění

Pří udělení nebo rozšíření ŘP je podmínkou úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti, věk, zdravotní způsobilosti, popř. další podmínky. Při podání žádosti nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 6 měsíců.

Právní úprava

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • žadatel o udělení řidičského oprávnění
  • žadatel o rozšíření stávajícího řidičského oprávnění

V případě nezletilé osoby (do 18 let) spolu se zákonným zástupcem

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 004
Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností

Jaké doklady je nutné předložit

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
  • stávající řidičský průkaz - v případě rozšíření
  • doklad o odborné způsobilosti tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování autoškoly. Při podání žádosti nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 6 měsíců.
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu
  • doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 zákona o provozu na pozemních komunikacích
  • rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci. Při převzetí nového řidičského průkazu je žadatel povinen odevzdat původní řidičský průkaz (rozšíření řidičského oprávnění).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se předem nevypisuje – je vytisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost a údaje v ní uvedené stvrzuje svým podpisem. Obsahem vytištěné žádosti je i fotografie a digitalizovaný podpis. Fotografie se použije z evidence OP či pasů, případně budete vyfoceni na přepážce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 200 Kč        

Zrychlená lhůta (nelze u vydání prvního ŘP) 700 Kč – lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice

Lhůty pro vyřízení

20 dnů
5 pracovních dnů – zrychlená lhůta

Poslední aktualizace

27.09.2023

Nahoru