Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Základní informace – Přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení / ukončení provozování živnosti v provozovně, zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele

Přerušení provozování živnosti:

Podnikatel není povinen živnostenskému úřadu oznamovat přerušení provozování živnosti.

Jestliže tak učiní a oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Pokračování v provozování živnosti:

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Pokračování v provozování živnosti po uplynutí doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu.

Zahájení / ukončení provozování v provozovně:

Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro automaty a mobilní provozovny.

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k  prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat") a mobilní provozovna.

Podnikatel může provozovat živnost ve více provozovnách, pokud k nim má právní důvod pro jejich užívání a pokud je provozovna způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů.

Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo je oprávněn ve výše uvedených záležitostech jednat (podat žádost apod.):

Subjektem k podání žádosti je:

v případě fyzické osoby sám podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci,

v případě právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci.

Jakým způsobem a na který správní orgán se při oznámení změn obrátit:

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (dále jen CRM) osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou) nebo v zastoupení na základě plné moci. Oznámení se podává na v písemné formě na změnovém listu.

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje jednající osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

Kontakt na obecní živnostenský úřad Luhačovice (živnostenský odbor):

Městský úřad Luhačovice
živnostenský odbor
nám. 28. října 543
763 26, Luhačovice

pracoviště živnostenského odboru:
Masarykova 137, Luhačovice, 1. patro

telefonní kontakty

www.luhacovice.eu

elektronická podatelna: e-podatelna@luhacovice.eu

úřední hodiny: pondělí a středa        8:00–12:00 a 12:30–17:00 h
ostatní dny: po dohodě                    8:00–12:00 a 12:30–14:30 h

Formuláře potřebné pro ohlášení živnosti resp. žádosti o koncesi:

Formulář (změnový list) je možné osobně vyzvednout na Obecním živnostenském úřadě v Luhačovicích nebo je ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Úkony (přerušení živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně a zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost) nepodléhají správním poplatkům.

Lhůty pro vyřízení oznámení změn:

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném
zápisu informuje podnikatele.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Elektronická služba, kterou lze využít:
  • Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele – informace získáte na www.rzp.cz nebo zde,
  • e-podatelna@luhacovice.eu – podávání písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
    • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) – www.mpo.cz

Průvodce živnostenským podnikáním na stránkách MPO.

Za správnost popisu odpovídá útvar:

vedoucí živnostenského odboru Městského úřadu Luhačovice

Popis byl naposledy aktualizován:

01.09.2020

Nahoru