Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odpady

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA LUHAČOVICE

Město Luhačovice zajišťuje plnění aktivit v oblasti odpadů města přes svou příspěvkovou organizaci Technické služby Luhačovice.

Odpadové hospodářství zahrnuje:
  1. Svoz komunálního odpadu (směsného, tříděného, atd.) od občanů na území Luhačovic včetně integrovaných obcí a svoz komunálního odpadu (směsného, tříděného, atd.) od podnikatelských subjektů zapojených do systému města
  2. Provoz sběrného dvora
  3. Provoz skládky stavebních odpadů
  4. Ostatní činnosti – každodenní vyvážení odpadkových košů ve městě, likvidace černých skládek, úklid vánočních stromků, úklid nevhodně uloženého odpadu nedisciplinovanými občany, čištění, opravy a označování přistavovaných nádob.

add 1. Komunální odpad

a) SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad je odpad, který zbude v domácnostech po vytřídění papíru, plastů, skla, bioodpadu, kovu, dřeva, textilu, olejů, nebezpečných odpadů, stavebních odpadů, komodit podléhajících zpětnému odběru a dalších SLOŽEK odpadu, pro které je ve městě zorganizováno předávání na určených místech.

Směsný komunální odpad je svážen z cca 1300 ks nádob, které jsou ve vlastnictví občanů. Jedná se o popelnice o obsahu 110 l, 120 l, 240 l a o kontejnery o obsahu 1100 l. Nádoby na směsný odpad jsou v Luhačovicích buďto kovové nebo plastové a jsou převážně černé barvy.  Tento druh odpadu končí na smluvní skládce.

b) TŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Tříděný komunální odpad je svážen z cca 1200 ks nádob, které jsou rozmístěny po městě. Tyto nádoby jsou pořízeny na náklady města, z dotačních titulů nebo propůjčeny společností EKOKOM, která přispívá na svoz tříděného odpadu. Snahou je stále rozšiřovat možnosti třídění odpadů pro občany (doplňovat stanoviště o nové či větší nádoby, hledat nová místa pro stanoviště). Všechny složky tříděného odpadu lze odevzdávat i na sběrném dvoře.

PAPÍR
       • popelnice 120 l, 240 l, kontejnery 1100 l převážně modré barvy, část popelnic 240 l je červené barvy
       • papír vytříděný občany Luhačovic se vozí na třídící linku.

 Odpady - papír

ANO

          • noviny, časopisy, knížky bez lakovaných desek, kancelářský papír
          • reklamní letáky, sešity
          • kartonové krabice, lepenka, karton, papírové obaly
          • obálky s fóliovými okénky, papír s kancelářskými sponkami,
          • obaly z lepenky

NE

          • obaly od vajíček
          • ruličky od toaletního papíru
          • mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír
          • uhlový a voskovaný papír
          • papír zatavený do fólie
          • použité pleny a dámské hygienické potřeby
          • použité papírové utěrky a kapesníky
PLASTY
       • popelnice 240 l, kontejnery 1100 l žluté barvy, pytlový sběr
       • plasty i kompozitní obaly se vozí na třídící linku.

Odpady - plasty

ANO
            • fólie
            • sáčky, plastové tašky
            • sešlápnuté PET láhve
            • obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků
            • kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
            • balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů
            • čistý bílý obalový polystyrén
NE
            • mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků
            • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
            • podlahové krytiny či novodurové trubky
            • stavební polystyren
            • použité polystyrénové boxy na jídlo se zbytky jídla nebo mastnoty (patří do směsi)
NÁPOJOVÉ KARTONY
     • patří do nádob na plasty nebo do oranžových pytlů

Odpady - nápojové kartony

SKLO
        • popelnice 120 l, 240 l, kontejnery 1100 l zelené barvy
        • sklo předáváme oprávněné osobě na další zpracování.

Odpady - sklo

ANO
            • barevné sklo (například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů)
            • tabulové sklo – to třídíme vždy do zeleného kontejneru!
            • sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin; POZOR: mohou být i nevymyté a nevadí ani víčka! (to mnozí z nás nevědí)
            • skleničky, skleněné mísy a misky atd.
NE
            • keramiku a porcelán
            • autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo
            • zlacená a pokovená skla
            • varné a laboratorní sklo
            • sklokeramika
BIOODPAD
          • hnědé odvětrávané popelnice 240 l a kontejnery 1100 l  s označením BIOODPAD
          • bioodpad vozíme na cizí kompostárnu

 Odpady - bioodpad

ANO
            • tráva, listí, květiny, plevel, ořezy keřů, drobné větve postříhané nakrátko
            • kuchyňský odpad ze zeleniny a ovoce, kávová sedlina, čajové sáčky, skořápky
NE
            • odpad živočišného původu, maso, kosti, tekuté zbytky jídel
            • zbytky výrobků z mléka, jídel z vajec
            • kameny, silné větve, pařezy
TEXTIL, OBUV, HRAČKY
          • 15 bílých kontejnerů na území města a integrovaných obcí

Odpady - textil, obuv, hračky

 

Stanoviště kontejnerů:

          • Sídliště Zahradní
          • Sídliště Družstevní
          • Sídliště Masarykova
          • Ul. Komenského (poblíž MŠ)
          • Ul. Solné
          • Ul. Leoše Janáčka
          • Polichno
          • Řetechov
          • Kladná Žilín
ANO
            • ČISTÝ A SUCHÝ TEXTIL – oblečení, bytový textil, tj. záclony, závěsy, ložní prádlo včetně peří, potahy, ubrusy, deky vše nejlépe uloženo nebo zabaleno v igelitových pytlích nebo taškách
            • SPÁROVANÁ NOSITELNÁ OBUV nejlépe svázaná k sobě
            • DĚTSKÉ HRAČKY plyšové, plastové, elektronické
NE
            • matrace, molitan
            • znečištěný a mokrý textil
            • kusy koberců
KOVY
          • kovy lze prozatím ukládat jen na sběrném dvoře. V průběhu roku 2022 budou ve městě přistaveny i 1100 l kontejnery na plechovky a drobné kovové obaly.

 Odpady - kovy

JEDLÝ OLEJ
          • lze ukládat na sběrném dvoře anebo do nádob ve městě. Nyní jsou rozmístěny na ul. Družstevní, Zahradní, Masarykova. V průběhu roku 2022 budou ve městě přistaveny popelnice na jedlý olej i do dalších ulic.

 Odpady - jedlý olej

DROBNÝ ELEKTROODPAD
          • 7 červených kontejnerů na území města a integrovaných obcí

 Odpady - drobný elektroodpad

Stanoviště kontejnerů:

     • Družstevní ulice
     • sídliště U zámku
     • Zahradní čtvrť
     • parkoviště za Albertem
     • Řetechov
     • Kladná Žilín
     • Polichno

Do červeného kontejneru se ukládají baterie a drobná elektronika, například kalkulačky, rádia, přehrávače, počítače bez monitorů, tiskárny bez tonerů, počítačové doplňky, mobilní telefony, ovladače, nabíječky, elektronické hračky a podobně.  

Do červeného kontejneru nepatří televizory, počítačové monitory, tonery,  velké domácí spotřebiče,  CD, videokazety a úsporné žárovky a zářivky.

Mezi největší nešvary ve svozu komunálního odpadu patří ukládání nerozložených kartonů do nádob na papír, přetěžování popelnic, špatné třídění, ukládání zbytků potravin nebo uhynulých zvířat, žhavého popela, odkládání velkoobjemového odpadu vedle nádob. Ořezaný keř ani stavební suť také nejsou komunální odpad. Stále také Město Luhačovice jako celek produkuje obrovské množství směsného odpadu v přepočtu na jednoho svého obyvatele.

Dokážeme ale i dobře třídit - v množství vytříděného odpadu v městech a obcích  v systému EKOKOM se město Luhačovice pravidelně umisťuje mezi oceňovanými, za což  patří poděkování jak občanům, tak  podnikatelům a živnostníkům zapojeným do systému.

Více o třídění obecně např. na www.trideniodpadu.cz, http://www.tridenijestyl.cz/, https://jaktridit.cz/

add 2. Sběrný dvůr

Provoz sběrného dvora probíhá v souladu s Provozním řádem a Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje.

Sběrný dvůr je přednostně určen pro občany s trvalým pobytem na území Luhačovic, Polichna, Kladné Žilín a Řetechova, kteří zde mohou ukládat odpady po předložení průkazu totožnosti. Dále mají možnost ukládat odpad vlastníci nemovitostí, kteří prokáží, že uhradili stanovený roční poplatek na Měú Luhačovice.

Na sběrném dvoře mají občané možnost uložit komunální a velkoobjemový odpad, některé druhy nebezpečného odpadu a dále ostatní druhy odpadů kategorie „O“, které jsou vyjmenované v provozním řádu.

Sběrný dvůr je místem zpětného odběru elektrických a elektronických přístrojů, baterií a svítidel.
Forma zpětného odběru organizovaná a financovaná společnostmi ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP A ECOBAT umožňuje uložení komukoliv, nejen občanům Luhačovic. Společnostem ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP A EKOBAT předáváme tyto komodity:

   • televize, obrazovky, monitory, počítače, notebooky, tablety, telefony, elektronické hračky, vybavení pro volný čas, spotřební elektroniku
   • lednice, mrazáky, klimatizace, čerpadla, pračky, sporáky, myčky, hudební zařízení, vysavače, mikrovlnky, menší elektrické přístroje, např. žehličky, kulmy, mixéry atd.

 Veškeré přístroje odevzdávané ve zpětném odběru musí být v kompletním stavu.

   • světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky, průmyslová svítidla
   • použité baterie 

Rovněž na sběrném dvoře mohou občané zdarma ukládat pneumatiky.

Odpady - pneumatiky

add 3. Skládka stavebních odpadů (v areálu sběrného dvora)

Plocha pro nakládání se stavebními odpady je zřízena pro ukládání stavebního odpadu především z demolic a rekonstrukcí Města Luhačovice.

Rovněž zde mohou stavební suť odevzdávat občané a za úplatu i ostatní zákazníci.

Od roku 2022 jsou následující nová pravidla pro ukládání stavební suti pro občany, které schválilo zastupitelstvo Města Luhačovice:

  • ZDARMA mohou občané ukládat stavební suť jen do 100 kg / rok / obyvatele s trvalým pobytem v Luhačovicích
  • stavební suť nad limit již bude občanům zpoplatněna dle schváleného ceníku:
   0,36 Kč bez DPH / 1 kg stavební suti

Za úplatu si může občan samozřejmě objednat i dopravu a uložení stavebního nebo velkoobjemového odpadu ramenovým kontejnerovým nosičem u Technických služeb Luhačovice.

Možné úvahy rozvoje odpadového hospodářství

Jelikož je všeobecný tlak na snižování produkce „komunálního odpadu z černých popelnic“ a zlepšení třídění je nutné do budoucna zvažovat následující možnosti:

  • změny systému poplatku za komunální odpad
  • změna výše poplatku za komunální odpad
  • povolení nově vyráběných kapacitních nádob pro občany – dnes se vyrábí nádoby velikosti 60, 70, 120, 140, 240, 360, 660, 770, 1100 l
  • změna harmonogramu svozu odpadu – častější svoz tříděného odpadu a např. zavedení možnosti pouze 14-denní svoz komunálního odpadu
  • door to door systém -  přistavení nádob na tříděný odpad k jednotlivým domácnostem, kteří budou mít o tento systém zájem

 Přílohy:

Zpráva o odpadovém hospodářství za rok 2023

Nahoru