Odečtení 3 bodů po absolvování školení bezpečné jízdy

Základní informace k životní situaci - Odečtení 3 bodů po absolvování školení bezpečné jízdy

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 108,

Marie Maršovská, tel. 577 197 426, marsovska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost

Občanský průkaz

Potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které není starší než 1 měsíc od podání žádosti

Plná moc – pouze v případě zastoupení

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost  o odečtení bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy"

K dispozici v MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, dveře č. 108 nebo ke stažení v sekci "formuláře", nebo zde:

www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/3C9544F9-E880-4459-83BA-F434152BD0C0/0/zadost_sbj.pdf

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny podmínky, lhůta k odečtení 3 bodů je zákonem stanovena nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti.

Poznámka

Podmínky odečtu 3 bodů:

Ke dni ukončení školení bezpečné jízdy měl řidič maximálně 10 bodů v bodovém hodnocení, přičemž jednotlivá zaznamenaná porušení předpisů jsou hodnocena maximálně 5 body.

Žadatel musí být ke dni ukončení školení bezpečné jízdy držitelem řidičského oprávnění.

Nárok na odečet  3 bodů vzniká řidiči maximálně jednou za kalendářní rok.

Odečet 3 bodů se provádí zpětně ke dni ukončení školení bezpečné jízdy.

Poslední aktualizace

22.08.2018