Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby

Základní informace k životní situaci - Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby

Výzva příslušného stavebního úřadu stavebníkovi, aby doložil koordinované závazné stanovisko dotčených odborů města Luhačovice k projektové dokumentaci stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář atd.)

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí , kanc. č. 306 (3. patro).
Ing. Petr Záhorovský, tel. 577 197 459, zahorovsky@luhacovice.eu
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě

Jaké doklady je nutné předložit

Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno stanovisko.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář je k dispozici ve formulářích na odboru životního prostředí www.mesto.luhacovice.cz/3799

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska [DOC, 184.8 kB]

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska [PDF, 72.4 kB]

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků

Lhůty pro vyřízení

30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Stavebník.

Poslední aktualizace

22.06.2011

Právní úprava

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozd. předpisů
zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozd. předpisů
zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozd. předpisů

Jaké jsou související předpisy

Stavební zákon č.183/2006 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).