Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Kolaudační souhlas

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o:

a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
e) vodní dílo podle § 15a odst. 3 vodního zákona,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat doklady, jejíž obsah je předepsán k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle vyhl. č. 503/2006. K žádosti musí být doložena závazná stanoviska dotčených orgánů a příslušné revizní zprávy. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník geometrický plán. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303, č. 304 nebo Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V případě kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují. Pouze při vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby.

Lhůty pro vyřízení

Do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stavebník, vlastník stavby, místně příslušný obecní úřad, pokud není stavebním úřadem vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.

Právní úprava

    • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

    • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
    • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Poslední aktualizace

03.01.2022

Nahoru