Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Kolaudační souhlas

Základní informace k životní situaci - Kolaudační souhlas

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o:

a) stavbu veřejné infrastruktury,

b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,

c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,

d) změnu stavby, která je kulturní památkou,

e) vodní dílo podle § 15a odst. 3 vodního zákona,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat doklady, jejíž obsah je předepsán k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle vyhl. č. 503/2006. K žádosti musí být doložena závazná stanoviska dotčených orgánů a příslušné revizní zprávy. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník geometrický plán. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303, č. 304 nebo Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V případě kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují. Pouze při vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby.

Lhůty pro vyřízení

Do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stavebník, vlastník stavby, místně příslušný obecní úřad, pokud není stavebním úřadem vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.

Právní úprava

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Poslední aktualizace

01.02.2021

Nahoru