Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povolení předčasného užívání stavby

Základní informace k životní situaci - Povolení předčasného užívání stavby

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.

Nejsou-li splněny podmínky pro povolení předčasného užívání stavby, stavební úřad žádost zamítne.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

Potřebný rozsah dokladů je vhodné předem konzultovat na stavebním úřadě.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost nemá zákonem předepsanou formu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou dle správního řádu v jednoduchých případech 30 dnů, ve složitých 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stavebník, zhotovil stavby a vlastník stavby.

Právní úprava

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
.

Poslední aktualizace

01.02.2021

Nahoru