Vydání územního souhlasu

Základní informace k životní situaci - Vydání územního souhlasu

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas postačí v případech
staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce, který je vlastníkem dotčeného pozemku nebo má souhlas vlastníka dotčeného pozemku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o vydání územního souhlasu musí obsahovat náležitosti a přílohy jejichž  obsah a rozsah je předepsán vyhláškou č. 503/2006 Sb.

Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne usnesením,
které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného
orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Tomáš Hrbáček, tel. 577 197 460, hrbacek@luhacovice.eu
Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@luhacovice.eu
Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání územního souhlasu se nevyměřuje žádný správní poplatek,

lhůty pro vyřízení

30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení není vymezen, nejedná se o správní řízení.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

související Právní předpisy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření

Poslední aktualizace

22.05.2013