Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povolení stavby – stavební povolení

Základní informace k životní situaci - Povolení stavby – stavební povolení

Stavební povolení vyžadují veškeré stavby, které nejsou uvedené v § 103 a § 104 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o stavební povolení musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v § 110 stavebního zákona a projektovou dokumentaci, jejíž rozsah je předepsán vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady, oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a poté ve věci rozhodne.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit:

    • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu, v jednodušších případech 30 dnů, ve složitých do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení je stanoven § 109 stavebního zákona.

Právní úprava

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 498/2006, o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na zabezpečení bezbariérového užívání staveb

Poslední aktualizace

01.02.2021

Nahoru