Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Oznámení změny v užívání stavby

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit
život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí nebo změna doby trvání dočasné stavby nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě písemného souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba s vlastnickým právem ke stavbě nebo s prokazatelným právem změnit užívání stavby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít se změnou v užívání stavby.

Osoba oznamující změnu musí předložit spolu s oznámením změny v užívání stavby náležitosti, jejíž obsah je předepsán v příloze žádosti podle vyhl. č. 503/2006.

Jestliže stavební úřad se změnou v užívání stavby souhlasí, zašle do 30 dnů ode dne jejího oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení.

Jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí, pak je nutné zahájit řízení o změně v užívání stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303, 304 nebo Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

V případě souhlasu do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud je totožný se stavebníkem.

Právní úprava

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Poslední aktualizace

03.01.2022

Nahoru