Oznámení změny v užívání stavby

Základní informace k životní situaci - Oznámení změny v užívání stavby

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit
život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba s vlastnickým právem ke stavbě nebo s prokazatelným právem změnit užívání stavby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít se změnou v užívání stavby.

Osoba oznamující změnu musí předložit spolu s oznámením změny v užívání stavby náležitosti, jejíž obsah je předepsán v příloze žádosti podle vyhl. č. 526/2006.

Jestliže stavební úřad se změnou v užívání stavby souhlasí, zašle do 30 dnů ode dne jejího oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. Stavební úřad může ve lhůtě do 30 dnů od oznámení zakázat změnu v užívání stavby.

Jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí, pak je nutné zahájit řízení o změně v užívání stavby.

Pokud stavební úřad ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nevyjádří se změnou v užívání stavby souhlas ani ji nezakáže, má se za to, že se změnou v užívání stavby souhlasí.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Tomáš Hrbáček, tel. 577 197 460, hrbacek@luhacovice.eu
Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@luhacovice.eu
Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky (v případě vydání rozhodnutí o změně užívání) jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

lhůty pro vyřízení

V případě souhlasu do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud je totožný se stavebníkem.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

související Právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 526/2006 Sb., o kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poslední aktualizace

22.08.2018