Vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

Základní informace k životní situaci - Vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže :

a) záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území

b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,

c) žádost má všechny předepsané náležitosti a

d) žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich; závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat
výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce, který je vlastníkem dotčeného pozemku nebo má souhlas vlastníka dotčeného pozemku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v § 86 stavebního zákona a dokumentaci, jejíž obsah a rozsah je předepsán vyhláškou č. 503/2006 Sb. a splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 95 odst. 1 stavebního zákona.

Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady. Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení. Jinak zveřejní návrh výroku rozhodnutí na úřední desce po dobu 15-ti dnů; návrh výroku doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě. Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Tomáš Hrbáček, tel. 577 197 460, hrbacek@luhacovice.eu
Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@luhacovice.eu
Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu, v jednodušších případech 30 dnů, ve složitých do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení je stanoven § 85 stavebního zákona.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

související Právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření

Poslední aktualizace

22.08.2018