Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ohlášení stavby

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují stavby, terénní úpravy a stavební úpravy uvedené v § 104 odst. 1 stavebního zákona. Jedná se např. o stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, stavby do 70 m2 zastavěné plochy (garáže), stavební úpravy pro změny užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v § 105 stavebního zákona a projektovou dokumentaci, jejíž rozsah je předepsán vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k), stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č.503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303, 304 nebo Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Lhůty pro vyřízení

Za podmínek stanovených § 106 odst. 1 stavebního zákona do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Stavebník, vlastník stavby, pokud není stavebníkem, osoby uvedené v § 105 odst. 2 písm. f) stavebního zákona (resp. § 184a SZ), a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.

Právní úprava

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 498/2006, o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na zabezpečení bezbariérového užívání staveb

Poslední aktualizace

03.01.2022

Nahoru