Ohlášení stavby

Základní informace k životní ituaci - Ohlášení stavby

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují stavby, terénní úpravy a stavební úpravy uvedené v § 103 odst. 2 stavebního zákona. Jedná se např. o stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 astavěné plochy, stavby do 25 m2 zastavěné plochy (garáže), stavební úpravy pro změny užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v § 105 stavebního zákona a projektovou dokumentaci, jejíž rozsah je předepsán vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani ne nebude v této lhůtě doručen zákaz provedení stavby podle § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Tomáš Hrbáček, tel. 577 197 460, hrbacek@luhacovice.eu
Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@luhacovice.eu
Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č.526/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno
vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se u ohlašovaných staveb nevyměřují.

lhůty pro vyřízení

V případě souhlasu do 40 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud je totožný se stavebníkem.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

související Právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 498/2006, o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na zabezpečení bezbariérového užívání staveb

Poslední aktualizace

22.05.2013