Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vydání územního rozhodnutí

Územní rozhodnutí vyžadují veškeré nové stavby nebo zařízení, změny využití území, změny staveb (nástavba, přístavba), změny vlivu užívání staveb na území, dělení nebo scelování pozemků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce, který je vlastníkem dotčeného pozemku nebo má souhlas vlastníka dotčeného pozemku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v § 86 stavebního zákona a dokumentaci, jejíž obsah a rozsah je předepsán vyhláškou č. 503/2006 Sb.

Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady, oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení, a poté ve věci rozhodne.

Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a vymezí pozemky pro jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ

Lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu, v jednodušších případech 30 dnů, ve složitých do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení je stanoven § 85 stavebního zákona.

Právní úprava

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 498/2006, o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na zabezpečení bezbariérového užívání staveb

Poslední aktualizace

03.01.2022

Nahoru