Územně plánovací informace

Základní informace k životní situaci -Územně plánovací informace

Podle ustanovení § 21 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání územního souhlasu a podmínkách provedení jednoduchých staveb (§104 odst. 1 stavebního zákona). Při jejichž splnění lze vydat územního rozhodnutí či územní souhlas k realizaci investičního záměru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo její právní zástupce, který je vlastníkem dotčeného pozemku nebo má souhlas vlastníka dotčeného pozemku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhláškou č. 503/2006 Sb. Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a vydá územně plánovací informaci.

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána. Současně žadateli sdělí seznam dotčených orgánů, jejichž stanoviska a vyjádření bude vyžadovat pro následné řízení.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Ing. Tomáš Hrbáček, tel. 577 197 460, hrbacek@luhacovice.eu
Miroslav Hvozdenský, tel. 577 197 462, hvozdensky@luhacovice.eu
Věra Hlavičková, tel. 577 197 452, hlavickova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou žádost na  předepsaném formuláři podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně příloh.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303 nebo

Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání územně plánovací infirmace se nevyměřuje žádný správní poplatek.

lhůty pro vyřízení

Podle správního řádu, v jednodušších případech 30 dnů, ve složitých do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení není vymezen, nejedná se o správní řízení.

právní Úprava

Zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

související Právní předpisy

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření

Poslední aktualizace

22.05.2013