Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ohlášení dokončení stavby

Užívání dokončené stavby je specifikováno v § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o:

a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
e) vodní dílo podle § 15a odst. 3 vodního zákona,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Příklad v případě, kdy se nevydává kolaudační souhlas:

Rodinný dům je jako stavba uvedená v § 104, odst. 1 písm. a), nejedná se o stavbu veřejné infrastruktury, vlastnost stavby může uživatel ovlivnit, není u nich stanoveno provedení zkušebního provozu a novostavba není kulturní památkou, není nutno dokončenou stavbu rodinného domu kolaudovat. Stavebník ale ohlásí dokončení stavby v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, který prokáže vlastnické právo nebo předloží souhlas k provedení stavebního záměru podle ust. § 184a stavebního zákona.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení ohlášení dokončení stavby stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby; závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení ohlášení dokončení stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor stavební, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, - dveře č. 303, 304, 309

Jaké doklady je nutné předložit

  • Vyplněné ohlášení dokončení stavby podle ust. § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
  • K žádosti musí být doloženy příslušné revizní zprávy.
  • Geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (v případě přístavby) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku.
  • Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací nebo dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci/ověřené dokumentaci.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost – formulář - možno vyzvednout v kanceláři stavebního úřadu – dveře č. 303, 304 nebo Formuláře - Odbor stavební

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se nevyměřují.

Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník stavby, pokud je totožný se stavebníkem.

Právní úprava

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poslední aktualizace

03.01.2022

Nahoru